6-15.2 Omsetning av biologisk materiale

Bestemmelsen, som fritar for merverdiavgift omsetning av biologisk materiale til sykehus mv., er en lovfesting av et fritak gitt av Finansdepartementet 12. oktober 2005 med hjemmel i tidligere lov § 70.

Av merverdiavgiftsloven § 7-1 første ledd følger at biologisk materiale som nevnt i § 6-15 også er fritatt for avgift ved innførsel.

Fritaket fra beregning av merverdiavgift for biologisk materiale gjelder til tross for bestemmelsens generelle overskrift, ikke all innførsel og omsetning av biologisk materiale. Det er avgrenset med hensyn til hva som innføres, hvem som forestår innførselen og til hvilket formål materialet blir innført.

Finansdepartementet har i brev av 24. oktober 2008 til et advokatfirma lagt til grunn at omsetning av faktorkonsentrater til blødere for hjemmetransfusjon ikke er omfattet av fritaket.

Fritaket i § 6-15 omfatter både blod, serum og antistoffer. Videre antas det at begrepet blod omfatter serum av så vel menneske- som dyreblod, blodplasma eller bestanddeler av dette. Forutsetningen er at varene er til bruk, undersøkelse eller kontroll for sykehus eller medisinske laboratorier. Skattedirektoratet presiserer at det ikke er grunnlag for å knytte tolkningen av § 6-15 til tolltariffens pkt. 30.02, jf. Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 9. september 2011 om rekkevidden av avgiftsfritaket for biologisk materiale.

Videre omfatter fritaket vevs- og celleprøver samt sæd.