11-1.2 § 11-1 første ledd – Avgiftssubjektet skal beregne og betale avgiften

Det følger av første ledd første punktum at avgiftssubjektet skal beregne og betale merverdiavgift av omsetning, uttak og innførsel av varer. Plikten til å beregne og betale merverdiavgift ved innførsel av varer ble tatt inn i tilknytning til at forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgiften ble overført fra Tolletaten til Skatteetaten. Bestemmelsen fastsetter at virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal innberette innførselsmerverdiavgift etter de samme regler som gjelder ved innenlandsk omsetning og uttak. Dette innebærer bl.a. at avgiftssubjekter skal gi opplysninger om innførselsmerverdiavgift i mva-meldingen og ikke i tolldeklarasjonen som tidligere. Det vises til skatteforvaltningsloven § 8-3 første ledd bokstav a.

Plikten til å deklarere innførselsmerverdiavgift i mva-meldingen omfatter også avgiftssubjekter som driver såkalt delt virksomhet, dvs. avgiftssubjektet har både omsetning som er avgiftspliktig og omsetning som er unntatt fra loven. Det fremgår av Prop. 1 LS (2015-2016) avsnitt 24.5.3 at disse skal innberette og betale innførselsmerverdiavgift også for den ikke avgiftspliktige delen av virksomheten i mva-meldingen. Beregnet innførselsmerverdiavgift knyttet til den delen som ikke er avgiftspliktig vil ikke være fradragssberettiget.

Det er ikke noe krav om at den registrerte næringsdrivende er reell vareeier ved innførselen. Derfor kan for eksempel et avgiftssubjekt som innfører en vare til reparasjon for utenlandsk oppdragsgiver medta innførselsmerverdiavgiften i egen mva-melding. Likeledes kan morselskap i et konsern som innfører en vare for et datterselskap som ikke er mva-registrert, medta innførselsmerverdiavgiften i egen mva-melding uten å kreve fradrag for inngående merverdiavgift. Det må være en realitet i at avgiftssubjektet innfører varen, det vil si at det virkelig er avgiftssubjektet som forestår innførselen.

Hva som menes med avgiftssubjekt fremgår av definisjonen i § 1-3 første ledd bokstav d. Avgiftssubjekt er den som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Plikten til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift for andre enn avgiftssubjekter er den som etter tolloven er ansvarlig for toll, jf. § 11-1 første ledd annet punktum. Det følger av skatteforvaltningsloven § 8-3 tredje ledd at skattepliktig som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere skattemelding med opplysninger som har betydning for fastsetting av merverdiavgift som oppstår ved innførsel. For disse vil opplysningsplikten være oppfylt ved utfylling av tolldeklarasjonen og innførselsmerverdiavgift skal som tidligere innberettes og betales til tollmyndighetene ved grensepassering. Tolloven kapittel 2 regulerer hvem som er tollskyldner for fortollet og ufortollet vare. For fortollet vare vil som hovedregel deklarert mottaker være tollskyldner, men også representanten for mottaker kan være tollskyldner. For ufortollet vare vil den som er ansvarlig for å overholde nærmere bestemte forpliktelser være tollskyldner, se tolloven § 2-3, jf. § 2-1 tredje ledd. I Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 36 til 43, er det gitt en detaljert gjennomgang av tollovens begreper tollskyld og tollskyldner.

Det vises også til Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 25. mai 2018 som omhandler problemstillinger knyttet til innførselsmerverdiavgiften.

For øvrig vises til Skatteforvaltningshåndbokens omtale av skatteforvaltningsloven § 8-3.