3-2.6 § 3-2 femte ledd – Formidling og utleie av arbeidskraft

Da § 3-2 med virkning fra 1. januar 2021 fikk et nytt annet og tredje ledd, er tidligere tredje ledd nå blitt femte ledd.

Unntaket omfatter også formidling og utleie av arbeidskraft som utfører helsetjenester, jf. paragrafens femte ledd. Dette innebærer at formidling og utleie til et sykehus av leger, sykepleiere og annet helsepersonell som skal utføre behandlings- og pleietjenester, faller utenfor merverdiavgiftsloven, mens formidling og utleie av personell som skal utføre vaktmestertjenester, rengjøring mv. er avgiftspliktig. Unntaket etter dette leddet er begrunnet i nøytralitetshensyn. Helsepersonellets ansettelsesforhold skal ikke påvirke avgiftsbelastningen for foretak i helsesektoren. Tilsvarende bestemmelser er av samme grunn inntatt i unntakene for helserelaterte tjenester, sosiale tjenester og undervisningstjenester.

I en kombinert skatte- og merverdiavgiftsuttalelse bekreftet Skattedirektoratet at en selvstendig næringsdrivende lege som utførte legetjenester for et legesenter, var omfattet av unntaket for helsetjenester (BFU 23/06).