15-9.5 § 15-9 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen gir Finansdepartementet adgang til å gi forskrift om unntak fra første ledd. I tråd med delegeringsvedtak av 15. desember 2009 har Skattedirektoratet gitt slike forskrifter i FMVA §§ 15-9-1, 15-9-2 og 15-9-3, jf. nærmere omtale ovenfor.