4-6.2 Avansesystemet ved samlet kjøp og salg

Bestemmelsen supplerer § 4-5 om avansen som beregningsgrunnlag for merverdiavgift ved videresalg av brukte varer, kunstverk, samleobjekter og antikviteter som regulerer enkeltstående kjøp og salg. Om bakgrunnen for innføring av avansesystemet, hvilke varer som omfattes av ordningen og vilkår for bruk av systemet for øvrig vises det til § 4-5 omtalt ovenfor.

Bestemmelsen regulerer bruk av avansesystemet i de tilfeller der det ikke er mulig å regne ut den enkelte vares kjøps- og salgspris. Dette gjelder når videreforhandleren selger en eller flere gjenstander som stammer fra et samlet innkjøp, f.eks. et dødsbo der prisen på den enkelte vare er ukjent. Samme forhold gjør seg gjeldende der en enkelt vare (med kjent innkjøpspris) inngår i et samlet videresalg av flere varer, f.eks. salg av en samling medaljer.

Terminoppgjør  I slike tilfeller skal beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, dvs. avansen, fastsettes på grunnlag av samlet kjøp og salg i den enkelte termin.

Eksempel:

En virksomhet har i en termin kjøpt brukte varer, som nevnt i § 4-6 første punktum, for kr 700 000 og solgt varer som er innkjøpt samlet for kr 900 000. Grunnlaget for terminen utgjør (900 000 – 700 000) = kr 200 000. Merverdiavgift for terminen utgjør (200 000 x 25: 125) = kr 40 000.

Felles kjøp av f.eks. to helt identiske varer for til sammen kr 200 må i denne sammenheng betraktes som to enkeltkjøp hvor hver vare har kjent kjøpspris kr 100.

Etter annet punktum kan reglene for samlet terminvis beregningsgrunnlag også benyttes for brukte varer mv. der kjøps- og salgsprisen er kjent, dersom samlet kjøp eller salg utgjør den hovedsakelige del av videreforhandlerens kjøp eller salg i terminen. For at hovedsakelighetskriteriet skal være oppfylt, må samlet kjøp eller salg utgjøre 80 % eller mer av videreforhandlerens kjøp eller salg i terminen. For varer hvor kjøps- og salgspris er kjent, må salgsprisen overstige kjøpsprisen. Det er bare de varer som avgiftsberegnes etter avansesystemet som skal tas med i beregningen av om hovedsakelighetskriteriet er oppfylt. Brukte varer mv. som selges med fullt salgsvederlag som beregningsgrunnlag, skal følgelig ikke regnes med.

Videreforhandlere kan velge om de vil benytte reglene for samlet terminvis utregningsgrunnlag når hovedsakelighetskriteriet er oppfylt, jf. ordet «kan» i annet punktum.

Dersom verdien av kjøp overstiger verdien av salg i en termin, kan det overskytende beløp regnes med til verdien av samlet kjøp i den etterfølgende termin. Dersom også denne terminen gir en «negativ avanse», kan denne igjen overføres til neste termin, jf. tredje punktum.

RegnskapsreglerBokføringsforskriften delkapittel 8-10 fastsetter detaljerte regler for spesifikasjon og dokumentasjon av kjøp og salg og bokføringen. Det er gitt enkelte særskilte regler for samlet kjøp og salg.

Spesielle salg  Varer som er tatt med i et samlet terminvis oppgjør, kan ikke senere selges i henhold til lovens alminnelige regler om avgiftsberegning eller selges uten å beregne avgift i henhold til unntaks- eller fritaksbestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3 og 6.

Utførsel  Dette innebærer f.eks. at varer som stammer fra et samlet innkjøp, og som senere eksporteres samlet eller enkeltvis, skal inngå i avansen for beregning av merverdiavgift dersom reglene om samlet terminvis oppgjør benyttes, jf. også merverdiavgiftsloven § 6-21 annet punktum. Eksportfritaket kommer således ikke til anvendelse i disse tilfellene. Begrunnelsen for dette er at det ved samlet terminvise avanseoppgjør vedrørende kjøpet vil være regnskapsmessig umulig å skille mellom varer som senere vil bli solgt i Norge og til utlandet.

Avgiftspliktig videreforhandler som ønsker å selge varer uten avgiftsberegning etter lovens unntaks- eller fritaksbestemmelser, kan imidlertid velge å holde disse varene utenfor nevnte samlede innkjøp.

Eksempel:

En videreforhandler kjøper et dødsbo som bl.a. omfatter verdifulle frimerker og et betydelig antall bøker. Han ønsker senere å kunne selge frimerkene og bøkene avgiftsfritt iht. bestemmelsene i hhv. lovens § 3-18 og § 6-4. Han oppnår dette ved at dødsboet fakturerer disse varene særskilt. Denne fakturaen tar videreforhandleren ikke med på innkjøpssiden i det samlede terminvise oppgjøret.

En videreforhandler som ønsker å selge enkelte gjenstander som stammer fra et samlet innkjøp med vanlig avgiftsberegning med vederlaget som beregningsgrunnlag til registrert næringsdrivende, må likeledes sørge for å få disse gjenstandene fakturert særskilt. De øvrige gjenstandene tas med på innkjøpssiden i det samlede terminvise oppgjøret og inngår dermed i avansesystemet.