6-5 § 6-5. Andre publikasjoner

(1) Trykking av menighetsblad, skoleaviser og gatemagasin er fritatt for merverdiavgift dersom oppdragsgiveren ikke er et avgiftssubjekt. Med gatemagasin menes et magasin som omsettes av vanskeligstilte.

(2) Utgiveres omsetning av gatemagasin til vanskeligstilte er fritatt for merverdiavgift.