11-1.3 § 11-1 annet ledd – Mottakere av klimakvoter

Omvendt avgiftsplikt  Annet ledd er et unntak fra hovedregelen i første ledd, og innfører omvendt avgiftsplikt ved omsetning av klimakvoter. Dette innebærer at det er kjøperen – og ikke selgeren – som er ansvarlig for å beregne og betale merverdiavgift av vederlaget. Bestemmelsen er nærmere omtalt i Skattedirektoratets artikkel «Klimakvoter – Endring i merverdiavgiftsloven – Omvendt avgiftsplikt ved omsetning av klimakvoter» av 26. mars 2010.

Regelen er innført som et tiltak for å motvirke merverdiavgiftssvindel ved handel med klimakvoter. En klimakvote er en omsettelig tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2. Dette anses som en fjernleverbar tjeneste i merverdiavgiftslovens forstand, jf. merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav i og § 3-30. Bestemmelsens plassering innebærer at avgiftsplikten er begrenset til innenlands omsetning (omsetning innen merverdiavgiftsområdet). Innførsel og utførsel av klimakvoter følger de vanlige reglene for fjernleverbare tjenester.

Omvendt avgiftsplikt gjelder for det første ved omsetning av klimakvoter til næringsdrivende og offentlig virksomhet som er avgiftssubjekt. Videre gjelder omvendt avgiftsplikt for næringsdrivende og offentlig virksomhet som ikke er avgiftssubjekt dersom de samlede kjøp for en termin overstiger 2 000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet. Disse skal levere særskilt mva-melding.

Ved omsetning av klimakvoter til andre enn næringsdrivende og offentlig virksomhet nevnt ovenfor, vil fortsatt lovens hovedregel gjelde, slik at det i disse tilfellene er selger som skal beregne og betale merverdiavgift.

Fradragsretten for inngående avgift følger de vanlige regler, jf. M-8-1.2.

Fakturering  Selgeren skal i fakturaen skrive inn følgende tekst: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet». Videre skal kjøperens organisasjonsnummer alltid angis, og med bokstavene MVA hvis kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Salg av denne type skal føres hver for seg og summeres særskilt.

Mva-meldingen  Beløpene fra kjøp og salg av klimakvoter skal innberettes i mva-meldingen av både kjøper og selger. De viktigste punktene:

  • Selgers omsetning skal inn i kode 52 i mva-meldingen.
  • Kjøpers anskaffelser skal inn i kode 91 eller 92 i mva-meldingen.

Kjøpere som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal bruke mva-melding for omvendt avgiftsplikt (RF-0005).