6-21.2 Generelt om utførsel av varer

Første punktum fritar for avgiftsplikt omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet. Fritaket omfatter omsetning av varer fra fastlandet til kontinentalsokkelen. Begrensningen i fritaket som fulgte av tidligere forskrift nr. 27 kap. 1, til bare å gjelde en nærmere bestemt kjøpergruppe, er ikke videreført ved utførsel til sokkelen. Inn under fritaket kommer også utførsel av varer til Svalbard og Jan Mayen siden dette er utenfor norsk merverdiavgiftsområde etter mval. § 1-2 annet ledd.

FMVA §§ 6-21-1 og 6-21-2 inneholder bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved utførsel av varer til steder utenfor merverdiavgiftsområdet, herunder til bruk i petroleumsvirksomheten.

Etter § 6-21-1 første ledd, skal fritaket dokumenteres med tolldeklarasjon. Dette innebærer at selgeren må utekspedere varen gjennom tollmyndighetene. Videre kreves attest for utførsel i samsvar med tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd.

For varer som ikke krever tolldeklarasjon etter tollforskriften § 4-11-2, jf. § 3-1-15 første ledd bokstav g, oppstiller § 6-21-1 annet ledd et krav om at fritaket dokumenteres med salgsdokument og attest for utførsel som nevnt i tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd. Tollstempel er ikke lengre aktuelt. Kravet om et fraktdokument som er stemplet av transportøren, er heller ikke videreført.

§ 6-21-2 første ledd om utførsel av varer til petroleumsvirksomheten krever dokumentasjon i form av salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel i samsvar med tollforskriften 4-23-2 annet og tredje ledd.

For varer som er unntatt fra deklareringsplikt etter tollforskriften § 4-11-2, jf. § 3-1-15 første ledd bokstav f, følger det av § 6-21-2 annet ledd at fritaket skal dokumenteres med en skriftlig bestilling fra kjøperen. Kravet til salgsdokument og attestasjon for utførsel er det samme som etter § 6-21-1 annet ledd. Attestasjonskravet er nytt.

EksportDet skal ikke betales avgift av omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet, dvs. ikke bare til utlandet, men også til Svalbard og Jan Mayen.

Tidligere forskrift nr. 24 anga i kap. 1 de nærmere vilkår for avgiftsfritaket. Legitimasjonsreglene fulgte av tidligere forskrift nr. 35.

Varer som i salgsøyeblikket befinner seg i utlandet og som kjøper rettslig sett får levert i utlandet, skal ikke avgiftsberegnes etter norske regler.

6-21.3 Omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet{6-21.3}

Registrert næringsdrivende skal ikke beregne avgift ved omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet.

Vilkår for avgiftsfritak§ 6-21-1 første ledd, hvoretter fritaket skal dokumenteres med tolldeklarasjon, er en videreføring av tidligere forskrift nr. 35 punkt 2 første ledd første punktum og innebærer at selgeren må utekspedere varen gjennom tollmyndighetene.

For varer som ikke krever tolldeklarasjon etter tollforskriften § 4-11-2, jf. § 3-1-15 første ledd bokstav g, oppstiller § 6-21-1 annet ledd, som viderefører tidligere forskrift nr. 35 punkt 2 annet ledd bokstav a og b, et krav om at fritaket dokumenteres med salgsdokument og bekreftelse fra transportøren om at varen er mottatt for utførsel. Tollstempel er ikke lengre aktuelt. Kravet om et fraktdokument som er stemplet av transportøren, er heller ikke videreført.

§ 6-21-2 om utførsel av varer til bruk i petroleumsvirksomheten krever tolldeklarasjon eller en skriftlig bestilling fra kjøperen med en bekreftelse fra transportøren om at sendingen er mottatt til forsendelse til kontinentalsokkelen.

LegitimasjonDer tolldeklarasjon kreves, skjer utførselen ved at registrert selger (eksportør) legger frem for tollvesenet en utfylt deklarasjon på Enhetsblanketten RD 0016 eller RD 0018 med tilhørende fakturaer. Dersom opplysningene er fyllestgjørende, vil tollvesenet gi utførselstillatelse. Selger kan deretter fakturere omsetningen uten beregning av merverdiavgift. Videre kreves attest for utførsel fra transportøren eller tollmyndighetene, jf. FMVA § 6-21-1, jf. tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd.

Tollvesenet i Norge bruker et edb-basert ekspedisjonssystem, TVINN. Nye TVINN-deklaranter må godkjennes av regiondirektøren i den tollregion søkeren har sin adresse. Ved bruk av TVINN gjelder de samme regler som ved tollekspedering og papirdeklarasjoner. TVINN-deklaranter skal bare legge frem tolldokumenter-/grunnlagsdokumentasjon dersom tollvesenet krever det.

For sendinger som ikke pliktes utført gjennom tollvesenet (verdi mindre enn kr 5 000), må eksportør sørge for annen legitimasjon dersom salget skal kunne faktureres uten avgift.

Vilkåret for avgiftsfritt salg er at eksportøren oppbevarer faktura og tilhørende bekreftelse fra transportør i sitt regnskap. Det vises til Av 6/80 av 28. april 1980, Av 14/83 av 30. mai 1983, Av 18/86 av 13. november 1986 og Av 15/87 av 21. desember 1987.

Merverdiavgiftsloven § 6-21 gir selger rett til å fakturere avgiftsfritt på visse vilkår. Dersom selger ikke følger disse vilkår/-legitimasjonsregler, må selger på vanlig måte beregne avgift ved salg av varer ut av merverdiavgiftsområdet. Avgiftsmyndighetene kan ikke pålegge selgeren å levere varene avgiftsfritt.

Gavesendinger til utlandetVarer som en kjøper skal sende som gave til mottaker bosatt i utlandet eller til mottaker som har opphold på Svalbard eller Jan Mayen, vil normalt faktureres kjøper her i landet. Det samme vil gjelde når en oppdragsgiver anskaffer Reklame- og propagandamateriellreklame- eller propagandamateriell til bruk i utlandet. Selgeren kan imidlertid i begge tilfeller fakturere nevnte vareleveranser uten avgift til norsk kjøper dersom selger selv foretar utekspedering gjennom tollvesenet, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-21-1. Selgeren må oppbevare gjenpart av tolldeklarasjonen som legitimasjon for det avgiftsfrie salget, jf. forskriftens § 6-21-1. Ved annen utekspedering, f.eks. gjennom Postverket, følger legitimasjonskravene av forskriftens § 6-21-1 annet ledd, se for øvrig Av 13/86 av 6. august 1986 og Av 14/83 av 30. mai 1983.

Blir varene levert direkte til kjøperen her i landet (avgiftspliktig salg), har kjøperen fradragsrett for inngående avgift dersom varene skal brukes til gaver til utlandet eller til utdeling i reklameøyemed i utlandet, jf. merverdiavgiftsloven § 8-3 første ledd bokstav f. Det skal da heller ikke svares avgift som ved uttak etter lovens § 3-21 ved slik bruk av varene, jf. § 6-17. Legitimasjonskravene ved utøvelse av fradragsretten fremgår av forskriftens § 8-3-2, jf. § 6-21-1.