6-21.2 Generelt om utførsel av varer

Første punktum fritar for avgiftsplikt omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet. Fritaket omfatter omsetning av varer fra fastlandet til kontinentalsokkelen. Begrensningen i fritaket som fulgte av tidligere forskrift nr. 27 kap. 1, til bare å gjelde en nærmere bestemt kjøpergruppe, er ikke videreført ved utførsel til sokkelen. Inn under fritaket kommer også utførsel av varer til Svalbard og Jan Mayen siden dette er utenfor norsk merverdiavgiftsområde etter mval. § 1-2 annet ledd.

FMVA §§ 6-21-1 og 6-21-2 inneholder bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. ved utførsel av varer til steder utenfor merverdiavgiftsområdet, herunder til bruk i petroleumsvirksomheten.

Etter § 6-21-1 første ledd, skal fritaket dokumenteres med tolldeklarasjon. Dette innebærer at selgeren må utekspedere varen gjennom tollmyndighetene. Videre kreves attest for utførsel i samsvar med tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd.

For varer som ikke krever tolldeklarasjon etter tollforskriften § 4-11-2, jf. § 3-1-15 første ledd bokstav g, oppstiller § 6-21-1 annet ledd et krav om at fritaket dokumenteres med salgsdokument og attest for utførsel som nevnt i tollforskriften § 4-23-2 annet og tredje ledd. Tollstempel er ikke lengre aktuelt. Kravet om et fraktdokument som er stemplet av transportøren, er heller ikke videreført.

§ 6-21-2 første ledd om utførsel av varer til petroleumsvirksomheten krever dokumentasjon i form av salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel i samsvar med tollforskriften 4-23-2 annet og tredje ledd.

For varer som er unntatt fra deklareringsplikt etter tollforskriften § 4-11-2, jf. § 3-1-15 første ledd bokstav f, følger det av § 6-21-2 annet ledd at fritaket skal dokumenteres med en skriftlig bestilling fra kjøperen. Kravet til salgsdokument og attestasjon for utførsel er det samme som etter § 6-21-1 annet ledd. Attestasjonskravet er nytt.

EksportDet skal ikke betales avgift av omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet, dvs. ikke bare til utlandet, men også til Svalbard og Jan Mayen.

Tidligere forskrift nr. 24 anga i kap. 1 de nærmere vilkår for avgiftsfritaket. Legitimasjonsreglene fulgte av tidligere forskrift nr. 35.

Varer som i salgsøyeblikket befinner seg i utlandet og som kjøper rettslig sett får levert i utlandet, skal ikke avgiftsberegnes etter norske regler.