5-7.2 Generelt om § 5-7

Omsetning og uttak av kringkastingstjenester har vært merverdiavgiftspliktig siden 1. juli 2001, men opprinnelig med unntak for allmennkringkasting finansiert av kringkastingsavgift.

Med kringkasting forstås etter kringkastingsloven utsending av tale, musikk, bilder og liknende via elektroniske kommunikasjonsnett, ment eller egnet til å ses eller høres direkte og samtidig av allmennheten.

Fra 1. januar 2003 ble kringkastingstjenester finansiert av kringkastingsavgift gjort merverdiavgiftspliktig med redusert sats 12 %. Av kringkastingsloven § 6-4 slik den da lød, fremgikk at dette unntaket knyttet seg til virksomheten til Norsk rikskringkasting AS (NRK). Hovedformålet med denne omleggingen var å fjerne prisbarrieren som merverdiavgiften representerte for NRK ved valget mellom egenproduksjon og eksternproduksjon i forhold til selskapets allmennkringkastingsvirksomhet. Kringkastingsloven § 6-1 om NRKs organisasjon, eierforhold og formål bestemmer at Norsk rikskringkasting AS har til formål å drive allmennkringkasting og virksomhet som har sammenheng med dette.

Den reduserte satsen for kringkastingstjenester finansiert av kringkastingsavgift har vært endret flere ganger. Fra 1. januar 2018 var avgiftssatsen igjen 12 %.

Det har vært enighet om at kringkastingsavgiften ikke er tilpasset utviklingen i medievaner, og må erstattes av en annen finansieringsform, se nærmere Meld. St. 17 (2018–2019) og Prop. 1 LS (2019–2020) s. 69. Med virkning fra 1. januar 2020 er kringkastingsavgiften avviklet og NRK finansieres nå i stedet over statsbudsjettet gjennom en reduksjon av personfradraget (bunnfradrag i alminnelig inntekt). Som ved innføringen av avgiftsplikten i 2003, var det imidlertid også nå en forutsetning at merverdiavgiften skal være nøytral for NRKs beslutninger om egenproduksjon (uten avgift) og kjøp fra andre (med avgift). For at NRK fortsatt skal ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift, er derfor merverdiavgiftsloven § 5-7 utformet slik at det skal beregnes merverdiavgift på de statlige tilskuddene for å finansiere allmennkringkastingstjenester. Merverdiavgiftssatsen er 12 %. På grunn av koronapandemien i 2020 var merverdiavgiftssatsen på 12 % midlertidig redusert til 6 % i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. september 2021. Fra 1. oktober 2021 er satsen igjen 12 %.

NRKs omsetning og salgsinntekter for øvrig må behandles etter de øvrige reglene i merverdiavgiftsloven. Omsetning av tekniske tjenester og salg av DVD-er vil for eksempel være avgiftspliktig med alminnelig sats.