2-1.9 § 2-1 fjerde ledd – Konkursbo

Konkursbo trer inn i debitors avgiftsrettslige stilling, og er registrerings- og avgiftspliktig for omsetning og uttak etter konkursåpning i samme utstrekning som debitor var det, jf. § 2-1 fjerde ledd og § 11-1 første ledd. Boet overtar fra konkursåpningen en rekke selvstendige rettigheter og plikter, som tilsier et eget registreringsnummer for boet. Registreringen skal imidlertid finne sted uten hensyn til om boet driver næring eller om omsetningen er over minstegrensen, da boet fremstår som en fortsettelse av debitors næringsvirksomhet.

Skattedirektoratet har i et brev av 12. april 2005 til Justisdepartementet lagt til grunn at det er et vilkår for registrering av konkursboet at konkursdebitor var registreringspliktig på tidspunktet for konkursåpningen. Konkursboets avgiftsmessige stilling vil etter dette være avhengig av skyldnerens materielle status på konkursåpningstidspunktet. Dersom skyldnerens virksomhet opphører før konkursåpning, har skyldneren etter skatteforvaltningsloven § 8-13 annet ledd en plikt til å sende melding til avgiftsmyndighetene, og virksomheten skal slettes i Merverdiavgiftsregisteret, jf. § 14-3 første ledd.

Om et konkursbo kan anses som næringsdrivende etter § 3-30 annet ledd, se omtale i kap. 3-30.3.

Hvilke avgiftsmessige konsekvenser opphør av virksomheten kan få for skyldneren, må vurderes konkret ut fra de avgiftsmessige disposisjoner som skjer i forbindelse med opphøret. Se f.eks. nærmere om justeringsforpliktelsen som kan oppstå og påhviler boet som et massekrav ved salg av virksomhetens kapitalvarer, typisk fast eiendom, i kap. 9-2.6.

Konkursdebitor blir slettet fra Merverdiavgiftsregisteret fra den dato konkurs åpnes. Sletting skjer automatisk når konkursdato kommer over til Saksbehandlingsløsning register/fastsetting (MVA-sak). Konkursdebitor kan sende endringsmelding for terminer før konkursen, jf. skatteforvaltningsloven § 9-4, på siste termin konkursdebitor var registrert i Merverdiavgiftsregisteret.