22-3.2 Nærmere om § 22-3

Fra merverdiavgiftsloven sin ikrafttredelse 1. januar 2010 er det fastsatt endringer i kunstavgiftsloven, straffeprosessloven, konkursloven, foretaksregisterloven, enhetsregisterloven, skatteloven, kompensasjonsloven og skattebetalingsloven. De fleste endringene gjelder korrigerte henvisninger til ny merverdiavgiftslov. I tillegg er betegnelsen Merverdiavgiftsmanntallet endret til Merverdiavgiftsregisteret i foretaksregisterloven og enhetsregisterloven.

For en nærmere oversikt over endringene i de ulike lovene vises til Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) side 111 flg.