1-3 § 1-3. Definisjoner

(1) I denne loven menes med

 • omsetning: levering av varer og tjenester mot vederlag,
 • varer: fysiske gjenstander, herunder fast eiendom, og elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og kulde,
 • tjenester: det som kan omsettes og som ikke er varer etter bokstav b, herunder begrensede rettigheter til varer, og utnyttelse av immaterielle verdier,
 • avgiftssubjekt: den som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret,
 • utgående merverdiavgift: merverdiavgift som skal beregnes og betales ved omsetning og uttak,
 • inngående merverdiavgift: merverdiavgift som er påløpt ved kjøp mv. eller ved innførsel,
 • unntak fra loven: omsetning og uttak som ikke er omfattet av loven,
 • fritak for merverdiavgift: omsetning og uttak som er omfattet av loven, men der det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift,
 • fjernleverbare tjenester: tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted,
 • elektroniske tjenester: fjernleverbare tjenester som leveres over internett eller annet elektronisk nett og som ikke kan anskaffes uten informasjonsteknologi, hvor leveringen av tjenestene hovedsakelig er automatisert,
 • offentlig virksomhet: statlig, kommunal og fylkeskommunal virksomhet,
 • spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomhet til havs: fartøy som er spesielt bygget eller ombygget til bruk i petroleumsvirksomheten og som har oppdrag i slik virksomhet

(2) Departementet kan gi forskrift om hva som menes med

 • personkjøretøy
 • kunstverk, samleobjekter, antikviteter og brukte varer
 • bagatellmessig verdi
 • fartøy og luftfartøy i utenriks fart
 • elektroniske tjenester
 • vare med lav verdi