7-5.5 § 7-5 tredje ledd – Forskriftsfullmakt

Tredje ledd gir departementet myndighet til i forskrift å fastsette regler om omfanget av og vilkårene for fritak etter denne bestemmelsen. Myndigheten etter kapittel 7 i merverdiavgiftsloven er delegert til Skattedirektoratet, se forskrift 27. oktober 2022 nr. 1802