5-5.6 § 5-5 femte ledd – Forskriftshjemmel

Etter § 5-5 femte ledd kan departementet gi forskrift om fordeling av vederlaget mellom alminnelig og redusert sats i virksomheter som nevnt i denne paragrafen. Skattedirektoratet har fastsatt bestemmelser om fordeling av vederlaget ved overnatting med servering i FMVA §§ 5-5-1 og 5-5-2. Forskriften er omtalt ovenfor.