4-12.3 § 4-12 annet ledd – Omregning til norske kroner

Når vederlaget er oppgitt i utenlandsk valuta ved kjøp av tjenester fra utlandet, skal det foretas omregning til norske kroner ut fra omregningskursen på leveringstidspunktet. Ny lov om vareførsel og ny lov om tollavgift trådte i kraft 1. januar 2023. Disse lovene erstatter tolloven av 2009 og tolloven er opphevet fra samme dato. Tolloven § 7-19 om omregningskurs er videreført i vareførselsloven § 6-12.