Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

15-10.1 Forarbeider og forskrifter

15-10.1.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

 • Lov 24.06.2011 nr. 27: Prop. 117 L (2010–2011) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) og Innst. 431 L (2010–2011)

 • Lov 26.04.2013 nr. 16: Prop. 141 L (2011–2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste), Prop. 66 L (2012–2013) Tillegg til Prop. 141 L og Innst. 218 L (2012–2013)

 • Lov 19.12.2014 nr. 84: Prop. 1 LS (2014-2015) Innst. 4 L (2014-2015) Lovvedtak 31. Oppbevaringstiden for transaksjonsoversikt for tilbydere i forenklet registreringsordning reduseres til fem år. I kraft 1. januar 2015

 • Lov 27. mai 2016 nr. 14: Prop. 38 L (2015-2016) Lov om skatteforvaltning

 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)

 • Ot.prp. nr. 28 (1992–93) Om lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift og Innst. O. nr. 50 (1992–93)

 • Ot.prp. nr. 1 (1998–99) og Innst. O. nr. 16 (1998–99) Redaksjonell endring som følge av ny regnskapslov

 • Ot.prp. nr. 78 (1999–2000) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 9 (2000–2001)

15-10.1.2 Forskrifter

 • FMVA §§ 15-10 og 15-10-1 foruten flere andre bestemmelser i forskriften

 • Forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften), fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i bokføringsloven §§ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13b og 16