6-6.2 Generelt om § 6-6

Avgiftsfritaket for salg av elektrisk kraft til husholdninger i de nordligste landsdeler har sin bakgrunn i det store forbruket av elektrisk kraft i disse områdene i mørketiden. Med de høye kraftpriser som gjelder, vil en ytterligere belastning i form av merverdiavgift være uheldig (jf. Ot.prp. nr. 17 (1968–69) side 46).

Fritaket i mval. § 6-6 omfatter ikke bare strømleveransene, men også nettleien. Det vises til at da fritaket opprinnelig ble innført, var det ikke mulig å splitte nettleien fra selve kraftleveransen. Lovgiver tok følgelig heller ikke stilling til dette spørsmål. Siden fritaket som utgangspunkt gjaldt elektrisk kraft inklusive nettleie, antok skattekontoret at nettleien er omfattet av fritaket selv om det nå er mulig å ha to forskjellige leverandører av disse tjenestene. Skattekontoret uttalte for øvrig at fakturagebyr også omfattes av fritaket enten det inngår i vederlaget eller det kreves særskilt betaling. Det samme gjelder tilleggsgebyr for å få lik strømregning hver måned, altså uten de sesongmessige variasjoner som man ellers vil oppleve.

Rekkevidden av fritaket er nærmere regulert i FMVA § 6-6.

Husholdningsbruk  I FMVA § 6-6-1 er det angitt hva som menes med husholdningsbruk. Foruten beboelseshus gjelder fritaket også omsetning til bruk for fritidsboliger, aldershjem, barnevernsinstitusjoner, sentre for familie og barn og daginstitusjoner for barn samt fellesanlegg i/for slike bygg, jf. FMVA § 6-6-1 bokstav b. Alternativene som listes opp i § 6-6-1 bokstav b må tolkes uttømmende. Dette innebærer at salg av elektrisk kraft til asylmottak ikke anses omfattet av fritaket i mval. § 6-6. Skattedirektoratet legger videre til grunn at husholdningsbruk omfatter fellesanlegg mv. registrert på borettslag eller eierseksjonssameie som eget subjekt, da borettslaget og eierseksjonssameiet ikke driver utleie- /omsetningsvirksomhet overfor andelshaverne/sameierne. Disse organisasjonsformer er bare en måte å eie bolig på. Elbil-lader  Skattekontoret utga en veiledende uttalelse 12. november 2021 til et borettslag vedr. spørsmål om fordeling av strøm til elbil-ladere.

Elektrisk kraft som leveres til et utleiebygg (korttidsutleie av leiligheter) med egen måler, anses ikke å være til husholdningsbruk. Heller ikke levering av byggestrøm anses å være strøm til husholdningsbruk. Det samme gjelder internater og storkjøkken. Det presiseres at internatdriften bl.a. består i utleie av hybler. Dette er virksomhet og ikke husholdning.

En boenhet skal i dag som hovedregel være tilsluttet egen strømmåler, jf. forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheter og tariffer av 11. mars 1999 § 13-1 første ledd bokstav h. En hybel i et hybelbygg og en studenthybel som er bygd som bofellesskap regnes som en egen boenhet, jf. lov av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering (matrikkellova) og Kartverkets føringsinstruks for matrikkelen.

Vi gjør også oppmerksom på bestemmelsen i nevnte forskrift av 11. mars 1999 § 14-3 hvoretter fellesmåling av strøm til flere boenheter på forespørsel kan tillates når måling og avregning etter forskriftens § 13-1 bokstav h gir urimelige merkostnader. Dette kan eksempelvis være aktuelt der en allerede eksisterende elektrisk installasjon ikke er inndelt i elektriske anlegg i henhold til matrikkelens definisjoner.

I de tilfeller det er valgt en løsning hvor den enkelte hybel er tilsluttet egen strømmåler, og hvor hybelboer står som abonnent, antar direktoratet at den elektriske kraften må anses å være til husholdningsbruk, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-6-1 bokstav a. Hvis utleier i slike tilfeller selv står som abonnent, antar direktoratet at den elektriske kraften må sies å være til bruk i utleiers utleievirksomhet. Fra og med 1. januar 2018 er fritaket utvidet til også å omfatte leveranser av elektrisk kraft til studentsamskipnader til bruk i studenthybler uten egen strømmåler, jf. FMVA § 6-6-1 annet ledd. Utvidelsen gjelder ikke kraft levert til andre aktører.

Fritaket omfatter ikke tjenester som består i at en kommune avstår fra sitt krav på levering av konsesjonskraft mot en godtgjøring. Kommunen må således innberette godtgjøringen som vederlag for avgiftspliktig omsetning av tjenester.

Alternative energikilder  Fra og med 1. januar 2003 ble avgiftsfritaket utvidet til også å omfatte energi levert fra alternative energikilder (jf. Ot.prp. nr. 1 (2002–2003) og SKD 3/03). Som eksempler på alternative energikilder kan nevnes bioenergi, solenergi, grunnvarme og spillvarme fra avfallsforbrenning. FMVA § 6-6-2 slår fast at energi fra fjernvarmeanlegg anses som energi fra alternative energikilder, i motsetning til fossile energikilder. Fossile energikilder er først og fremst kull, olje og naturgass.