6-33.2 Avgiftsfritaket for reklamepublikasjoner på fremmed språk mv.

FMVA § 6-33-1 har supplerende bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt.

Reklamepublikasjoner på fremmed språk  Reklamepublikasjoner på fremmed språk og Reklamefilmer med utenlandsk tale  reklamefilmer med utenlandsk tale som er bestemt for bruk i utlandet, er fritatt for avgift selv om levering skjer her i landet. Det er et vilkår at leveransen skjer direkte til oppdragsgiveren og at det foreligger en skriftlig bestilling der det er angitt at publikasjonene/reklamefilmene er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet. Det vises til merverdiavgiftsforskriften § 6-33-1 første ledd. Reklameplakater  Reklameplakater med utenlandsk tekst likestilles ikke med avgiftsfrie reklamepublikasjoner, og slike kan ikke leveres/faktureres avgiftsfritt til oppdragsgiver (F 27. april 1971 og U 2/74 av 22. april 1974 nr. 10).

Reklamepublikasjoner som er forfattet på både norsk og et fremmed språk kommer ikke inn under avgiftsfritaket (U 2/74 av 22. april 1974 nr. 10).

KMVA 3071 av 30. mai 1994

Klageren hadde fakturert avgiftsfritt en brosjyre trykket på norsk, engelsk og tysk til et hotell i Norge. Teksten var å finne på alle tre språkene i samme brosjyre. Skattedirektoratet viste til uttalelse U 2/74 av 22. april 1974 nr. 10 og uttalte at brosjyren ikke kunne anses som «reklamepublikasjon trykt på fremmed språk». Klagenemnda sa seg enig i direktoratets innstilling til vedtak. Avgjørende måtte være at brosjyren også var egnet til bruk i Norge.