Forkortelser

Av
Skattedirektoratets meldinger, Avgiftsavdelingen (frem t.o.m. 2000)
BFU
Bindende forhåndsuttalelse avgitt av Skattedirektoratet
EMK
Den europeiske menneskerettskonvensjon
F
Skattedirektoratets fellesskriv
FMVA
Forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)
Fvl.
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
In
Skattedirektoratets meldinger, Innkrevingsavdelingen (frem t.o.m. 2000)
Innst. L.
Innstilling til Stortinget (lovvedtak)
Innst. O.
Innstilling til Odelstinget
Innst. S.
Innstilling til Stortinget
Ival.
Lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv. (opph. med unntak av §§ 6 og 7)
Kgl. res.
Kongelig resolusjon
KMVA
Klagenemnda for merverdiavgift
Ko
Skattedirektoratets meldinger, Kontrollavdelingen (frem t.o.m. 2000)
Lignl.
Lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)
Mval.
Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
NOU
Norges offentlige utredninger
Ot.prp.
Odelstingsproposisjon
Prop. L.
Proposisjon til Stortinget (lovvedtak)
R
Skattedirektoratets rundskriv, avd. III (avsluttet 1977)
Rt
Norsk Retstidende
S
Skattedirektoratets sirkulærskriv, avd. III (avsluttet 1977)
SKD
Skattedirektoratets meldinger (f.o.m. 2001)
Sktbl.
Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
Sktfvl.
Lov 27. mai 2016 nr.14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)
Sktl.
Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
St.meld.
Stortingsmelding
St.prp.
Stortingsproposisjon
T
Skattedirektoratets «Trykt skrift» (avsluttet 1977)
U
Skattedirektoratets «Uttalelser om merverdiavgift» (avsluttet 1977)
Utv.
Dommer, uttalelser mv. i skattesaker og skattespørsmål. Utgitt av Ligningsutvalget