6-12.2 Generelt om § 6-12

Bestemmelsen lovfester fritaket for oppføring av ambassadebygg, et fritak som følger av langvarig forvaltningspraksis.

Ved lovendring av 23. juni 2020 (ikrafttreden straks) fikk man i bestemmelsens annet ledd lovfestet et merverdiavgiftsfritak på innenlandsk omsetning av ufortollede kjøretøyer til bruk for ambassader og konsulater og deres personell.

Et slikt fritak er blitt praktisert siden 1970, men på den måten at det etter søknad er gitt dispensasjon. Fritak for merverdiavgift på innførsel av kjøretøyer bestemt til bruk for ambassader og konsulater, og deres personell, har derimot fulgt direkte av loven.

Det nye fritaket innebærer at ambassader og konsulater, og deres personell kan kjøpe kjøretøyer fra forhandlers tollager uten merverdiavgift. Dette gir lik behandling av disse tilfellene og innførselstilfellene. Forskriftens § 6-12-1 har en bestemmelse om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv., hvoretter fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-12 skal dokumenteres med en bekreftelse fra skattekontoret om at omsetningen er fritatt for merverdiavgift.

For øvrig vises det til refusjonsordningen for varer og tjenester til bruk for fremmede lands ambassader og konsulater som er videreført i § 10-2, jf. M-10-2.