3-12.7 § 3-12 femte ledd – Forskriftshjemmel

Femte ledd gir departementet hjemmel til å fastsette forskrifter. Det vises til omtalen ovenfor til bestemmelsens enkelte ledd med henvisninger til FMVA § 3-12. Etter annet punktum kan skattekontoret fatte enkeltvedtak om at en eller flere enheter eller ledd innen en organisasjon ikke skal omfattes av unntaket i fjerde ledd. I tråd med ordlyden i tidligere lov legges det til grunn at slikt vedtak betinger en søknad fra vedkommende organisasjon. Dette åpner for at en organisasjon kan benytte seg av avgiftsunntaket selv om en enhet omsetter tilsvarende tjenester eksternt. Den eller de enheter som ikke omfattes, blir imidlertid likestilt med andre eksterne virksomheter. Det vises til Ot.prp. nr. 77 (2005–2006) kapittel 13.2.5.3.