8-3.7 § 8-3 første ledd bokstav f – Gaver og varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed

Det er ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift på gaver, samt varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed.

Bagatellmessig verdi  Fradragsnektelsen omfatter ikke varer eller tjenester av bagatellmessig verdi. Dette gjelder også varer utenom det ordinære vareutvalget, jf. KMVA 5382 som er referert nedenfor. Beløpsgrensen ble av Finansdepartementet opprinnelig satt til 10 kroner, og har fra 1. oktober 1985 vært på 50 kroner. Bagatellmessig verdi i merverdiavgiftslovens forstand er nå definert til 100 kroner, jf. FMVA § 1-3-6, og refererer seg til alminnelig omsetningsverdi inklusiv merverdiavgift. Det er verdien av den enkelte enhet som er avgjørende for beløpsgrensen.

Gaver mv. til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet  Det følger av siste del av § 8-3 første ledd bokstav f. at fradragsnektelsen heller ikke gjelder varer som skal brukes til gaver eller til utdeling i reklameøyemed utenfor merverdiavgiftsområdet. Vilkåret er at varen utføres til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet. Dette var tidligere regulert i forskrift nr. 24 § 5 første punktum. Med hjemmel i § 8-3 tredje ledd siste punktum er det i FMVA § 8-3-2, som er en videreføring av tidligere forskrift nr. 35 § punkt 3, gitt registrerings- og dokumentasjonsbestemmelser for fradragsretten for gaver mv. som er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet.

Brosjyrer, kataloger og prislister  Også inngående merverdiavgift på anskaffelse av brosjyrer, kataloger og prislister som utdeles er fradragsberettiget (U 3/70 av 5. november 1970 nr. 7 og Av 10/85 av 24. mai 1985 nr. 6).

Enkeltsaker

Medaljer og diplomer  Medaljer og diplomer for «lang og tro tjeneste» er ansett som utdeling av gaver og dermed ikke fradragsberettiget. (U 2/73 av 27. april 1973 nr. 8)

Gudmorpresang  Det foreligger ikke fradragsrett for inngående avgift på gudmorpresang ved stabelavløpning, da slik presang anses som gave. (U 6/73 av 18. oktober 1973 nr. 7)

Gratisutdeling  Utdeling av gjenstander utenfor det ordinære vareutvalg ved kjøp av bestemte varekvanta, er ansett anskaffet for utdeling som gave. (Av 20/79 av 27. september 1979 nr. 9)

Høyesteretts dom av 28. april 2004 (Rt. 2004 s. 738 P4 Radio Hele Norge ASA)

Premier  Saken gjaldt en reklamefinansiert radiostasjon som i tillegg til ordinære reklameinnslag, eksponerte lytterne for annonsørenes ytelser i forbindelse med ulike promoteringsaktiviteter som for eksempel konkurranser der lytterne kunne delta og premieres med ytelser fra annonsørene. Høyesterett kom enstemmig til at det forelå avgiftsmessig omsetning ved at reklametjenester ble byttet mot vederlag som dels besto i at annonsørene leverte premier. Videre kom retten til at premiene måtte anses anskaffet til utdeling i reklameøyemed, idet promoteringsaktivitetene med utdeling av premier også fungerte som en form for markedsføring av radiostasjonen.

Eidsivating lagmannsretts dom av 7. august 2009 (Stians Sport AS)

Selskapet drev med engrossalg av sykler og hadde delt ut sykler og sykkelutstyr til ulike forhandlere uten å kreve pengevederlag. I tillegg var det delt ut sykler og sykkelutstyr til utøverne på et profesjonelt sykkelteam. Saksøkeren anførte at det dreide seg om hhv. markedsstøtte i form av mengderabatt til forhandlerne samt utlån til sykkelteamet. Skattekontoret anførte at syklene/sykkelutstyret var tatt ut til utdeling i reklameøyemed, jf. tidligere lov 14 fjerde ledd nr. 4. I tingretten ble staten frifunnet. Lagmannsretten fant det heller ikke tvilsomt at utdelingen av syklene var omfattet av § 14 fjerde ledd nr. 4 og forkastet anken.

Dommen er også omtalt i kap. 3-23.2.

KMVA 5123 av 24. mai 2004

Fordelskort  En avis utleverte et fordelskort til abonnentene. Kortet ga abonnentene rabattrettigheter hos enkelte av avisens annonsører. Spørsmålet i saken var hvorvidt avisen for en mindre del av abonnementsprisen måtte anses for å omsette avgiftspliktige rabattrettigheter.

Klagenemnda kom til at avisen ikke hadde omsatt rabattrettigheter, men gitt en gave til abonnentene. Nemnda så det slik at avisens profilering av samarbeidspartnerne/annonseringen utgjorde en avgiftspliktig ytelse for avisen, mens motytelsen, å stille rabatten til disposisjon for avisen, utgjorde en avgiftspliktig ytelse for samarbeidspartnerne. Da det for avisen dreide seg om en anskaffelse til gaveutdeling, var fradragsretten avskåret.

KMVA 4456 av 30. november 2000

Blomster ved kjøp av bil  Klagerens utdeling av blomster til kunder ved kjøp av ny eller brukt bil ble ansett utdelt som reklame/gave.

KMVA 5382 av 13. juni 2005

Hva anses som en enhet i forhold til verdigrensen  Et selskap som drev virksomhet med engroshandel med sykepleievarer og apotekvarer hadde anskaffet diverse profileringsartikler med produktnavn. Det dreide seg om artikler som kulepenner, skriveblokker, håndkrem, pastiller etc. hvor enhetsprisen var under kr 50 inklusive avgift. Artiklene ble delt ut til leger og annet helsepersonell når en legemiddelkonsulent besøkte legekontorer, sykehus og sykehjem. Fylkesskattekontoret la til grunn at det var det enkelte legekontor eller legesenter og ikke den enkelte lege/sykepleier som måtte anses som mottaker av gjenstandene, og begrunnet etterberegningen med at det skulle ha vært beregnet uttaksmerverdiavgift på anskaffelser av bagatellmessig verdi til bruk for utdeling som gave eller i reklameøyemed når flere gjenstander ble delt ut til samme mottaker i samme møte. Klagenemnda var enig med Skattedirektoratet i at den påklagede etterberegning grunnet manglende beregning av uttaksmerverdiavgift måtte oppheves. Det ble antatt at mottaker av profileringsgjenstandene måtte anses å være den enkelte lege/sykepleier og ikke mellomleddet. Videre ble det lagt til grunn at de enkelte profileringsgjenstandene måtte sees isolert i forhold til grensen på kr 50. At flere gjenstander ble delt ut samtidig eller i løpet av et kortere tidsrom, kunne i seg selv ikke medføre at utdelingen av gjenstandene måtte bli å anse som en enkelt ytelse.