14-1.5 § 14-1 fjerde ledd – Registrering ved tilkjennegivelse

Virksomheter som allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan etter lovendring 1. juli 2014 nå også oppnå frivillig registrering gjennom tilkjennegivelse ved at leieforholdet faktisk behandles som merverdiavgiftspliktig, jf. § 2-3 tredje ledd. Det gjelder her den samme 6 måneders frist som ved registrering etter § 14-1 tredje ledd.

En registrering ved tilkjennegivelse innebærer en ytre manifestasjon av at utleieforholdet rent faktisk er behandlet som avgiftspliktig. Dette kan gjøres både når leiekontrakt blir inngått og ved fakturering av leievederlag.

Registrering gjennom tilkjennegivelse har imidlertid et mer begrenset omfang enn registrering etter § 14-1 fjerde ledd idet en registrering ved tilkjennegivelse kun gjelder det aktuelle leieforholdet i motsetning til en registrering etter § 14-1 fjerde ledd som i utgangspunktet gjelder alle lokaler hvor lovens vilkår er oppfylt.