6-8.2 Generelt

Denne bestemmelsen er ny fra 1. januar 2023.

For kjøretøy som omfattes av merverdiavgiftsloven § 6-8 andre ledd gjelder følgende overgangsregel: Leasing av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, og hvor elektrisiteten leveres fra batteripakke som kan lades fra ekstern strømkilde, er fritatt for merverdiavgift dersom kjøretøyet etter inngått leasingavtale er levert til leietakeren før 1. januar 2023. Fritaket gjelder selv om leasingavtalen overføres til ny leietaker, jf. lov om endringer i merverdiavgiftsloven av 20. desember 2022 nr. 108.

Elektriske kjøretøy  Merverdiavgiftsfritaket for omsetning av elektriske kjøretøy ble innført i 2001, av miljøhensyn. Elektriske kjøretøy forstås som kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift. Hybridbiler (som også har forbrenningsmotor), omfattes følgelig ikke av fritaket. Fritaket gjaldt opprinnelig alle typer elektriske kjøretøy som er registreringspliktige for kjøring på vei, herunder såkalte «nyttekjøretøy» (elektriske varebiler, lastebiler og busser). Med virkning fra 1. januar 2023, ble fritaket endret. Fritaket for hydrogenbiler, hvor elektrisiteten produseres i brenselceller, ble videreført, mens fritaket for «nyttekjøretøy» ble opphevet. For personkjøretøy ble fritaket delvis videreført, i og med at det ble innført merverdiavgift på den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner.

Begrunnelsen for å oppheve fritaket for «nyttekjøretøy», er at de som anskaffer slike kjøretøy nesten uten unntak har fradragsrett for inngående merverdiavgift, se Prop. 1 LS (2022-2023) Skatter, avgifter og toll 2023.

Lovendringen gjelder elektriske kjøretøy som leveres til kunde etter 31. desember 2022. Registrering av elbilen i kjøretøyregisteret likestilles i denne sammenheng med fysisk levering, se Skattedirektoratets prinsipputtalelse avsagt 1. desember 2022.

For å oppnå nøytral behandling av omsetning og leasing, ble det innført særlige regler for beregning av merverdiavgift ved leasing av elektriske personkjøretøy. Beregningsformelen er ment å reflektere beløpsgrensen. For elektriske kjøretøy på leasingkontrakter inngått før 1. januar 2023, ble det innført en overgangsordning, se lov om endringer i merverdiavgiftsloven av 20. desember 2022 nr. 108. Det særskilte fritaket for «elbilbatterier» ble opphevet med virkning fra 1. januar 2023.

Med virkning fra 1. januar 2024 ble fritaket for omsetning og leasing av hydrogenbiler avviklet. Lovendringen ble gjennomført ved at daværende § 6-8 første ledd ble opphevet, mens andre til fjerde ledd ble til nytt første til tredje ledd. For leasing av hydrogenbiler ble det gitt en overgangsregel om fortsatt fritak i tilfeller hvor leasingavtalen ble inngått og kjøretøyet levert til kunden før 1. januar 2024, jf. endringslov av 20. desember 2023. Overgangsregelen gjelder også om leasingavtalen overføres til ny leietaker.

Personkjøretøy  Hva som menes med personkjøretøy er nærmere definert i FMVA § 1-3-1. Bestemmelsen bygger på den klassifiseringen som trafikkstasjonene foretar i forbindelse med registreringen i det sentrale kjøretøyregisteret. Foruten personbiler, klassifiseres blant annet varebiler med 2 seterader (varebil klasse 1), campingbiler, busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser, snøscootere, motorsykler og mopeder, som personkjøretøy.

Forarbeidene inntatt i Prop. 1 LS (2022–2023) har ingen særskilt omtale av Brukte elektriske kjøretøy  omsetning eller leasing av brukte elektriske kjøretøy. Dette reiser enkelte tolkningsspørsmål. Ordlyden i bestemmelsene om elektriske kjøretøy i merverdiavgiftsloven § 6-8 omfatter både nye og brukte kjøretøy. Samtidig omfattes omsetning av brukte elektriske personkjøretøy også av ordlyden i det generelle «bruktbilfritaket» i merverdiavgiftsloven § 6-7 første ledd. I sitt brev 14. desember 2022 ga Finansdepartementet uttrykk for at det generelle bruktbilfritaket i merverdiavgiftsloven § 6-7 skal regulere all omsetning av kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift, herunder batteribaserte elbiler og elbiler med brenselceller. Dette gjelder med virkning fra 1. januar 2023. Forannevnte innebærer en viss innskjerpelse sammenliknet med praksis før lovendringen. Da la Skattedirektoratet til grunn en videre forståelse av hvilket utstyr som kunne leveres avgiftsfritt sammen med et elektrisk kjøretøy, som en del av kjøretøyet, enn det som fulgte av FMVA § 6-7-3. Fra og med 1. januar 2023, vil FMVA § 6-7-1 regulere utstyr og arbeid som kan leveres avgiftsfritt sammen med brukte kjøretøy, herunder elektriske.

Med virkning fra 1. januar 2023 ble det innført full omregistreringsavgift for elektriske kjøretøy, se Prop. 1 LS (2022–2023) kapittel 8.4.5. Fra samme tidspunkt, ble det innført en ny vektbasert avgiftskomponent i engangsavgiften. Den nye avgiftskomponenten gjelder alle motorvogner i avgiftsgruppe a. Det vil si personbiler, varebil klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. Personbiler mv. med forbrenningsmotor vil bli belastet den nye vektkomponenten, i tillegg til generell engangsavgift. Elektriske personkjøretøy vil bare bli belastet den nye vektavgiften, se Prop 1 LS (2022-2023) Skatter, avgifter og toll 2023 kapittel 8.4.2.