4-2.2 Generelt om § 4-2

Paragrafen er et supplement til § 4-1 med oppregning av en del omkostninger som skal medtas i grunnlaget for beregning av merverdiavgiften og en del omkostninger som ikke skal medtas. Oppregningen av omkostninger som skal medtas er ikke uttømmende. Bestemmelsen innebærer en «smitteeffekt» ved at ytelser som isolert sett er avgiftsfrie (0-sats) eller unntatt fra loven, men er å anse som en omkostning ved oppfyllelsen av avtalen mellom kjøper og selger, vil inngå i beregningsgrunnlaget for en avgiftspliktig ytelse. Det er sikker praksis at en ikke kan unngå avgift på slike omkostninger ved at de faktureres særskilt.

Ved omsetning av programvare og opplæring i dette, vil opplæringen kunne bli ansett som en omkostning ved omsetningen av programvaren, dvs. en unntatt tjeneste vil inngå i beregningsgrunnlaget med en sats på 25 %. Ved omsetning av næringsmidler hvor selger har påtatt seg transport frem til kunden, vil transporten inngå i beregningsgrunnlaget med en sats på 15 %, eventuelt 0-sats dersom det er snakk om transport av bøker.

To leveranser  En vare- eller tjenesteleverandør kan i tilknytning til en avgiftspliktig levering også levere en avgiftsfri ytelse, uten at denne kan anses som en kostnad for å få levert den avgiftspliktige ytelsen. Da trekker ikke avgiftsplikten for den ene ytelsen med seg avgiftsplikt for den andre. Dette gjelder f.eks. hvor bokhandleren selger en avgiftsfri bok samtidig med skrivepapir. Salget av boken er ingen kostnad for å få levert skrivepapiret, og avgift skal bare beregnes av prisen for skrivepapiret. Her er det åpenbart tale om levering av to separate ytelser, varer. Se imidlertid M-6-4.4 om bokfritaket som ikke gjelder ved omsetning av publikasjoner som selges sammen med vare av annet slag som inngår som del av felles vareenhet.