7-5.3 § 7-5 første ledd

Proviant som medbringes og forbrukes om bord i fartøy i ervervsmessig virksomhet  Første ledd bokstav a omhandler fritak for merverdiavgift ved innførsel av mat-, drikke, tobakks- og nikotinvarer (proviant) som medbringes til bruk om bord av besetning og passasjerer, jf. merverdiavgiftsforskriften §§ 7-5-1 – 7-5-4.

Varer til ambassader mv.  Første ledd bokstav b med utfyllende bestemmelser i forskriftens §§ 7-5-5 til 7-5-9, omhandler fritak for merverdiavgift ved innførsel av varer til ambassader, konsulater, NATO, militære styrker og kommandoenheter, andre internasjonale organisasjoner og offentlig finansierte samarbeidsprosjekter med annen stat. Vare som er innført avgiftsfritt etter §§ 7-5-6 til 7-5-8 skal avgiftsberegnes hvis den videreselges i Norge. Dette gjelder likevel ikke vare som er innført avgiftsfritt til personlig bruk for medlemmer av amerikanske styrker, medfølgende og utenlandske kontraktører, jf. forskriftens § 7-5-7 åttende ledd.

Vare fra fangst eller fiske utenfor merverdiavgiftsområdet mv.  Første ledd bokstav c regulerer fritak for varer fra fangst eller fiske på havet utenfor merverdiavgiftsområdet eller i polare strøk, og som innføres direkte derfra. Det fremgår imidlertid av forskriftens § 7-5-10 at for utenlandsregistrerte fartøyer er det et vilkår for fritak ved innførsel at vare fra fiske og fangst at varen ikke er bearbeidet før ankomst til Norge.

Varer fra Svalbard eller Jan Mayen og tilhørende farvann  Første ledd bokstav d regulerer fritak for varer som innføres fra Svalbard eller Jan Mayen med tilhørende farvann, og som er fanget, utvunnet eller tilvirket der, jf. for øvrig § 7-5-11.

Føll av hoppe som var drektig ved utførsel fra merverdiavgiftsområdet  Første ledd bokstav e bestemmer at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførsel av føll som innføres etter føllingen sammen med norsk hoppe som var drektig ved utførselen. Det er et vilkår at hoppa eies av person bosatt eller hjemmehørende i Norge, jf. forskriftens § 7-5-12.