3-8.2 § 3-8 første ledd – Adgang til enkeltstående idrettsarrangementer

Idrettsarrangement  Ved spørsmål om det foreligger et idrettsarrangement, vil utgangspunktet være om det arrangeres en type aktivitet som blir drevet av særforbundene tilsluttet Norges Idrettsforbund eller Norges Olympiske Komité, jf. Ot.prp. nr. 94 (2000–2001) avsnitt 6.3.2. Rett til å overvære bilsport- og travarrangement vil også omfattes. Norges sjakkforbund er ikke medlem av Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité. Skattedirektoratet uttalte i et brev av 26. 2014 til et skattekontor at sjakk derfor pr i dag ikke er omfattet av begrepet idrettsaktivitet i merverdiavgiftsloven § 3-8.

Fra 1. juli 2010 ble det, som ledd i en utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet, innført avgiftsplikt med redusert sats på tjenester som gjelder rett til å overvære idrettsarrangementer. Se Prop. 119 LS (2009–2010) kap. 7.2. Det vises til omtalen av hva som omfattes av avgiftsplikten i M-5-11. Man ønsket imidlertid å skjerme den frivillige del av idretten samtidig som man sikret at den mest kommersielle/profesjonelle delen blir omfattet av avgiftsutvidelsen. Dette resulterte bl.a. i at det ble innført en egen beløpsgrense for registrering for omsetning av tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer på 3 millioner kroner. Det vises til omtalen av § 2-1 annet ledd i M-2-1.7. Departementet fant det likevel ikke ønskelig at aktører som kun unntaksvis har billettinntekter på dette nivået, skulle omfattes av avgiftsplikt for adgang til slike arrangementer. Unntaket for adgang til idrettsarrangementer ble derfor videreført for omsetning av tjenester i form av adgang til enkeltstående arrangementer. Med enkeltstående arrangement menes etter bestemmelsens annet punktum arrangement som av den enkelte arrangør ikke blir arrangert mer enn én gang per år, og ikke i to eller flere år på rad. Det er således ikke arrangementet som sådan som er avgjørende, men den enkelte arrangørs befatning med arrangementet. Som eksempel kan nevnes årlige norgesmesterskap. Dette er arrangementer som vanligvis arrangeres av ulike arrangører. Et idrettslag som arrangerer norgesmesterskap ett år vil således anses å arrangere et enkeltstående arrangement og vil i utgangspunktet følgelig ikke bli avgiftspliktig for arrangementet. Det er imidlertid viktig å merke seg at det stilles opp et ytterligere vilkår om at vedkommende arrangør ikke allerede er avgiftspliktig for tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer. Er så tilfelle, vil også et enkeltstående arrangement utløse plikt til å beregne avgift for arrangøren. Det vises til Prop. 119 LS (2009–2010) avsnitt 7.2.3.4.