15-11.4 § 15-11 annet ledd – Beløp oppgitt i strid med § 15-11 første ledd

Bestemmelsen pålegger den som i strid med § 15-11 første ledd har oppgitt beløp betegnet som merverdiavgift i faktura eller lignende, å gi skattekontoret skriftlig melding om feilen innen ti dager etter utløpet av den måned salgsdokumentasjon ble utstedt. Betalingsplikten følger av § 11-4 annet ledd. Dersom feilen rettes overfor kjøper, kan melding unnlates. Slik retting annullerer betalingsplikten, se også M-11-4.3 om dette. Retting må skje ved utstedelse av kreditnota og nytt salgsdokument, jf. bokføringsforskriften § 5-2-7. I tillegg er det et vilkår at avgiftssubjektet refunderer avgiften til kjøper, jf. Prop. 1 LS (2010-2011).

Dersom feilen ikke blir rettet overfor kjøper, kan uriktig oppkrevd merverdiavgift fastsettes av avgiftsmyndighetene etter skatteforvaltningsloven § 12-1. Det følger av Prop. 38 L (2015-2016) s. 165 at det ikke er noe krav om at det er en feil i en skattemelding som ligger til grunn for fastsettingen. Foruten uriktig oppkrevd merverdiavgift av avgiftssubjekt som har unnlatt å registrere seg, kan også uriktig oppkrevd merverdiavgift av andre enn avgiftssubjekt, uriktig oppkrevd merverdiavgift av de første 50 000 kroner i omsetning, merverdiavgift oppgitt med et for stort beløp og merverdiavgift oppgitt for omsetning som er unntatt fra loven eller fritatt for merverdiavgift mv. fastsettes etter skatteforvaltningsloven § 12-1.