11-4.2 § 11-4 første og annet ledd – Uriktig anført merverdiavgift skal innbetales

Avgiftssubjekter og ikke-avgiftssubjekter skal ifølge mval. § 11-4 første og annet ledd betale beløp uriktig oppgitt som merverdiavgift i salgsdokumentasjon. Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 15-1 tredje ledd om avgiftssubjekters plikt til å innberette beløpet som utgående avgift i mva-meldingen, § 15-11 om hvem som kan oppgi merverdiavgift i salgsdokumentasjon og skatteforvaltningsloven § 12-1 om avgiftsmyndighetenes adgang til å fastsette beløp uriktig oppgitt som merverdiavgift.

Første ledd dekker uriktig anført avgift i salgsdokumentasjon fra avgiftssubjekter, dvs. den som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret, jf. § 1-3 første ledd bokstav d. Dette kan enten være tilfelle hvor det er oppgitt merverdiavgift med et for stort beløp pga. regnefeil etc. eller bruk av for høy avgiftssats, eller at det er beregnet avgift ved omsetning som er unntatt fra loven eller fritatt for avgift. Etter tredje punktum gjelder dette også avgift mottakere av innenlands omsatte klimakvoter og mottakere av gull oppgir når de plikter å beregne og betale merverdiavgift, se omtalen av § 11-1 annet og tredje ledd.

Annet ledd presiserer at også andre enn avgiftssubjekter skal innbetale merverdiavgift som er uriktig anført i salgsdokumentasjon. Henvisningen til § 15-11 innebærer at innbetaling skal skje både dersom merverdiavgift er oppgitt i salgsdokumentasjon og dersom det i prisangivelse er oppgitt at vederlaget omfatter merverdiavgift.

Det følger av § 15-1 tredje ledd at avgiftssubjekter plikter å medta uriktig anført avgift etter § 11-4 første ledd i beløpet for utgående avgift i mva-meldingen dersom feilen innen oppgavefristen ikke er rettet overfor kjøper. Andre enn avgiftssubjekter plikter å sende skattekontoret skriftlig melding om uriktig anført avgift innen ti dager etter utløpet av den måned salgsdokumentasjonen ble utstedt, jf. § 15-11 annet ledd. Manglende innberetning av beløpet eller innsending av melding til skattekontoret, gir grunnlag for fastsettelse etter skatteforvaltningsloven § 12-1. Renter beregnes på vanlig måte, jf. skattebetalingsloven § 11-1. Tilleggsskatt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 kan også ilegges for slike tilfeller.