3-31.2 Generelt om § 3-31

I henhold til tidligere § 19-3 første ledd kunne departementet treffe vedtak om helt eller delvis unntak fra loven, fritak for merverdiavgift eller om at det ikke skulle beregnes merverdiavgift ved innførsel, dersom det forelå særlige forhold. § 19-3 første ledd er videreført i §§3-31, 6-36 og 7-8. Endringen er kun av lovteknisk art og er ikke ment å innebære realitetsendringer. Finansdepartementet har 23. desember 2016 delegert myndigheten til å treffe enkeltvedtak etter bestemmelsen til Skattedirektoratet. Skattedirektoratet har 25. september 2017 videredelegert sin kompetanse etter § 3-31 til skattekontorene.

Unntak som er gitt med hjemmel i § 19-3 gjelder fortsatt, selv om bestemmelsen er opphevet.

Tidligere § 70-vedtak  I forbindelse med lovarbeidet med merverdiavgiftsloven 2009 foretok Finansdepartementet en gjennomgang av vedtak etter merverdiavgiftsloven 1969 § 70 og avviklet alle vedtak som ikke er uttrykkelig videreført i enten lov eller forskrift, eller som har blitt fornyet i form av et nytt enkeltvedtak.

Vedtak av forskrifts karakter som er videreført i lov eller forskrift, er kommentert i tilknytning til den aktuelle bestemmelse. Av slike vedtak som nå er formalisert kan nevnes § 3-7 femte og sjette ledd (unntak for formidling av kunstverk og for bytte av kunstverk mellom offentlige museer mv.), § 3-9 tredje ledd (unntak for tjenester fra medhjelper til namsmyndighetene i forbindelse med tvangssalg), og § 10-2 (refusjonsordning for fremmede lands ambassader og konsulater).