6-13.2 Generelt om § 6-13

På bakgrunn av folkerettslige forpliktelser er det med hjemmel i tidligere lov § 70 gitt enkelte fritak for merverdiavgift ved innenlands omsetning til internasjonale militære styrker og kommandoenheter. Det vises til avtale mellom partene i traktaten for det nordatlantiske område om status for deres styrker (NATO SOFA-avtalen) datert 19. juni 1951, noteveksling mellom USA og Norge datert 27. juni 1952, tilleggsprotokoll om status for internasjonale hovedkvarterer opprettet i henhold til traktaten (Paris-protokollen) datert 28. august 1952 og tilleggsavtale mellom Norge og Det øverste allierte hovedkvarteret for transformasjon og Det øverste hovedkvarteret for de allierte styrker i Europa om de særlige vilkår som gjelder for opprettelse og drift av internasjonale militære hovedkvarterer på norsk territorium. Merverdiavgiftsloven gir i § 6-13 hjemmel for å videreføre og regulere disse fritakene nærmere i forskrift. Slike bestemmelser er gitt i FMVA §§ 6-13-1 til 6-13-6, som gir fritak for omsetning av varer/tjenester til amerikanske elementer, for omsetning av varer og tjenester fra kantine mv. på NATO-hovedkvarter til personell og offisielle gjester, for omsetning av øl til utenlandske NATO-styrker på øvelse, for omsetning av varer og tjenester i forbindelse med utenlandske NATO-styrkers forhåndslagring av militært utstyr i merverdiavgiftsområdet og for omsetning av drivstoff mv. til militære luftfartøy fra land tilsluttet NATO eller Partnerskap for fred-samarbeidet. Det presiseres at sistnevnte fritak (jf. FMVA 6-13-5) kun gjelder utenlandske luftfartøyer. FMVA §§ 6-13-1 og 6-13-2, begges annet ledd, fritar også omsetning av varer fra amerikanske militære enheter som oppholder seg permanent i merverdiavgiftsområdet, og NATO-hovedkvarter til nærmere angitt personell.

Refusjon av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester til internasjonale organisasjoner og samarbeidsprosjekter er omtalt i M-10-3. Se også FMVA §§ 10-3-1 og 10-3-2.