6-3.4 § 6-3 annet ledd – Politiske, litterære og religiøse tidsskrifter

Etter FMVA § 6-3-5 er et tidsskrift avgiftsfritt selv om vilkårene i §§ 6-3-3 og 6-3-4 ikke er oppfylt dersom innholdet er overveiende politisk, litterært eller religiøst. Elektroniske tidsskrift er fra 1. juli 2019 likestilt med trykte.

Det stilles her et kvalifisert krav til publikasjonens innholdsmessige karakter. I Ot.prp. nr. 31 (1969–70) kap. II er det bl.a. anført:

«Finansdepartementet antar at også uttrykket «med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold» vil medføre avgrensningsproblemer i praksis og at det vil bli nødvendig å trekke en snever grense for de grupper av tidsskrifter som det kan komme på tale å frita for merverdiavgift. Etter departementets mening bør et tidsskrift ikke fritas for merverdiavgift med mindre tidsskriftet etter en samlet vurdering av innhold, karakter og type utvilsomt må anses å være politisk, litterært eller religiøst».

Politiske tidsskrifter  Publikasjoner som først og fremst arbeider for nye holdninger til moralske og etiske spørsmål mer i personlig enn i politisk sammenheng, er ikke ansett som overveiende politiske i sin karakter. Slike publikasjoner kan således ikke anses som avgiftsfrie tidsskrifter med overveiende politisk innhold (Av 5/81 av 28. januar 1981 nr. 2.12 – tidsskriftet «Supergutt»).

Finansdepartementet fattet i 1987 vedtak om at publikasjonen «Dine Penger» måtte anses som en avgiftspliktig publikasjon. Det ble ifm. vurderingen av uttrykket «overveiende politisk» uttalt:

«Ved vurderingen av uttrykket ‘overveiende politisk innhold’ må begrepene ‘overveiende’ og ‘politisk’ vurderes for seg. Med ordet ‘politisk’ har utvalget tidligere definert aktivitet for å påvirke offentlige myndigheters lovgivning og forvaltningspraksis. Utvalget mener at ‘Dine Penger’ fremstår som et tidsskrift som tar sikte på å orientere om spesielle forbrukerorienterte og økonomiske spørsmål med karakter av rådgivning og opplysning av betydning for den enkeltes personlige økonomi.» (Publikasjonen ble senere lagt om og ble da avgiftsfri – Av 6/94 av 26. mai 1994 nr. 1.3.1).Tidsskriftet «Kulturelt Perspektiv» ble ansett som avgiftsfritt med overveiende politisk og litterært innhold (Av 13/96 av 20. desember 1996 nr. 2.1.1). I begrunnelsen for vedtaket heter det bl.a. at «En gjennomgang av de vedlagte tidsskrifter etterlater et inntrykk av at innslag av politiske tema med liberalistisk tilsnitt synes overordnet andre stoffkategorier. ‘Kulturelt Perspektiv’ fremstår som et talerør for Liberalt Forskningsinstitutt hvis politiske og økonomiske syn må kunne anses å ha en sentral plass i den politiske debatt». Det vises også til det avgiftsfrie tidsskriftet «Tusenfryd» i Av 9/81 av 10. mars 1981 nr. 1.18 som også ble ansett å ha overveiende politisk og litterært innhold.

Det vises videre til at Skattedirektoratet har ansett tidsskriftet «Sammen mot kreft» som avgiftspliktig mens «Kapital» er ansett som avgiftsfritt.

KMVA 8122 av 7. april 2014

Klagenemndas flertall kom til at angjeldende tidsskrift ikke kom inn under avgiftsfritaket i § 6-3 annet ledd, idet det ikke ble ansett å være av overveiende politisk karakter. Det ble vist til at forarbeidene til den tilsvarende bestemmelsen i merverdiavgiftsloven av 1969, § 16 første ledd nr. 8, ga anvisning på en streng fortolkning av fritaket. Det gjaldt både kriteriet «overveiende» og «politisk». Det ble vist til at «politisk» er tolket dit hen at formålet med tidsskriftet må være å påvirke offentlige myndigheters lovgivning og forvaltningspraksis. Tidsskriftet i den aktuelle sak var det man kan kalle et samfunnsmagasin som hadde som målsetning å hjelpe leseren med å forstå komplekse sammenhenger i samfunnet ved å sammenfatte og redigere de viktigste ytringer og temaer fra en gitt periode, ikke formidle et politisk standpunkt.

Litterære tidsskrifter  Finansdepartementet har praktisert avgiftsfritaket slik at et tidsskrift for å kunne anses som et avgiftsfritt tidsskrift med overveiende litterært innhold, må ha karakter av å behandle litteratur på et faglitterært grunnlag. Det vil således bero på en helhetsvurdering i det enkelte tilfelle om en publikasjon kan anses for å ha et overveiende litterært innhold. Avgjørelsene innebærer ikke at det blir foretatt noen vurdering av stoffets innholdsmessige kvalitet.

Når det gjelder enkeltsaker, kan det vises til Av 9/81 av 10. mars 1981 nr. 1.18 vedrørende «Tusenfryd» (avgiftsfri – overveiende litterært/politisk innhold), og Av 32/81 av 16. desember 1981 nr. 1.9 vedrørende «Jerngryta» (avgiftsfri).

Religiøse tidsskrifter  Publikasjoner som vesentlig inneholder referater fra ulike kristne arrangementer, blir ikke ansett for å ha overveiende religiøst innhold, jf. Av 21/84 av 23. august 1984 nr. 1.13 («Noas Ark»).

Det vises for øvrig til Av 13/85 av 26. august 1985 nr. 1.11.2 vedrørende «Kateketen» (avgiftspliktig – senere fritatt etter tidligere lov § 70) og Av 6/94 av 26. mai 1994 nr. 1.4.1 vedrørende «Gaia» (avgiftspliktig).

Med hjemmel i tidligere lov § 70 har Finansdepartementet iht. fast praksis truffet vedtak om fritak for trykking av menighetsblad. Fritaket er nå tatt inn i merverdiavgiftsloven § 6-5 første ledd. Fritaket er betinget av at oppdragsgiveren ikke er et avgiftssubjekt. Det vises for øvrig til M-6-5 nedenfor.

I bl.a. Av 11/95 av 12. juni 1995 nr. 2.2 er gjengitt flere publikasjoner som ikke kan anses å ha overveiende religiøst, litterært eller politisk innhold.