2-1.2 Generelt om § 2-1

Mval. § 2-1 har bestemmelser om hvem som skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Registreringsplikten omfatter den som er avgiftssubjekt etter merverdiavgiftsloven, se kap. 1-3.5. Registrering skal skje uten ugrunnet opphold når vilkårene i kapittel 2 er oppfylt, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-13-1. Melding om registrering skal utføres i Skatteetatens digitale løsning Min merverdiavgift på skatteetaten.no/mvaregister. Den nye løsningen erstatter Samordnet registermelding del 2, og papirskjema kan ikke lenger benyttes. Er vilkårene til stede, blir virksomheten registrert og får rett og plikt til å bruke MVA etter organisasjonsnummeret som er tildelt av Enhetsregisteret. Det er skattekontoret som treffer avgjørelse om registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Merverdiavgiftsregisteret er betegnelsen på det som tidligere gjerne ble kalt avgiftsmanntallet. Denne betegnelsen er beholdt i sin opprinnelige form nedenfor i referat fra uttalelser mv. som omfatter tidligere lov.