3-7.4 § 3-7 annet ledd – Kunstnerisk fremføring av åndsverk

Bestemmelsen i annet ledd viderefører unntaket i tidligere lov § 5 b første ledd nr. 14. Unntaket, som kom inn i loven ved merverdiavgiftsreformen 2001, var opprinnelig inntatt i § 5 første ledd nr. 1 bokstav a tredje punktum. Av lovtekniske grunner ble unntaket flyttet til § 5 b første ledd nr. 14. Foruten selve fremføringen omfatter unntaket formidling av fremføringen. I tillegg omfattes tjenester som er en integrert og nødvendig del av fremføringen.

I Ot.prp. nr. 1 (2001–2002) kap 9.2.2 heter det:

Alle former for kunstnerisk fremføring  «I forslaget til merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd ny nr. 14 videreføres unntaket for fremføring av litterære og kunstneriske verk. Unntaket omfatter alle former for kunstnerisk fremføring. Bestemmelsen omfatter eksempelvis fremføring av musikkverk, skuespilleres opptreden, dirigering av orkester mv. Unntaket er videre uavhengig av hvilket medium fremføringen blir foretatt i. En skuespillers fremføring i reklamefilm vil derfor være unntatt, selv om reklametjenesten er en avgiftspliktig ytelse. Unntaket vil også gjelde der flere utøvende kunstnere opptrer sammen, eksempelvis et orkester eller en teatergruppe. Begrensningen i unntaket ligger i at det må være et åndsverk som fremføres. Unntaket for merverdiavgiftsplikten er imidlertid ikke avhengig av om det som fremføres er eget eller andres verk.

Ved avgjørelsen av om en tjeneste kan anses som utøvende kunst, er det eksempelvis i svensk rett lagt vekt på tyngdepunktet i presentasjonen. Departementet mener at en slik tilnærming også vil være naturlig etter det norske regelverket. For at unntaket skal komme til anvendelse, må det være snakk om en kunstnerisk fremføring av et verk hvor hensikten er å levendegjøre og fortolke verket gjennom en presentasjon. Eksempelvis vil stand-up komikere, underholdere mv. omfattes av dette unntaket. Disse vil fremføre enten egne eller andres litterære verk. Konferansier/programleder  Det må imidlertid trekkes en grense mot omsetning fra eksempelvis en konferansier, kommentator eller programleder. Dette er en tjeneste som i de fleste henseende ikke kan anses som utøvende kunst. Selv om en programleder, i tillegg til sine vanlige oppgaver, forteller noen vitser, historier mv., vil hovedvekten som regel ligge på det administrative/informative. Opptreden som helhet vil derfor ikke anses som kunstnerisk fremføring av et åndsverk, og vil være avgiftspliktig. Består derimot programlederens oppgaver hovedsakelig i eksempelvis diktopplesning, sketsjer mv. kan det antas at tjenesten omfattes av unntaket.

Selv der en programleders presentasjon ikke anses å være en kunstnerisk fremføring, kan det være sitt eget verk programlederen presenterer. Det samme gjelder en forfatter som leser fra boken sin eller en foredragsholder. Formidling fra opphavsmannens side av egne verk vil være slik utnyttelse av opphavsretten som er unntatt etter merverdiavgiftsloven § 3-7 annet ledd. Dette innebærer at dersom eksempelvis en forfatter mottar vederlag for å presentere boken sin på en bokaften, skal forfatteren ikke beregne merverdiavgift av dette vederlaget.»

Formidling  Omsetning av formidlingstjenester som gjelder kunstnerisk fremføring av åndsverk ble avgiftspliktig 1. juli 2001. Impresariovirksomhet  Det ble imidlertid i medhold av merverdiavgiftsloven § 70 gitt et fritak for impresariovirksomhet. Impresariovirksomhet er formidlingstjenester som består i den praktiske tilrettelegging av konserter og kontakt mellom artister og arrangører av ulike tilstelninger.

I Ot.prp. nr. 1 (2001–2002) kap 9.2.2 ble det foreslått å gi et generelt unntak for formidling av tjenester i form av kunstnerisk fremføring av åndsverk. Unntaket ble vedtatt ved lov 21. desember 2001 nr. 103. Det ble anført at slik formidling vil være nært knyttet til kunstnerens egen avgiftsfrie fremføring av sitt eller andres verk, og departementet var av den oppfatning at det ikke var ønskelig å avgiftsbelegge denne type virksomhet. Unntaket må imidlertid avgrenses mot annen avgiftspliktig rådgivnings- og managementtjenester. Dette kan eksempelvis være forretnings- og regnskapsførsel, forhandling av sponsoravtaler og platekontrakter, advokattjenester mv. Slike tjenester vil være avgiftspliktige også når brukeren av tjenesten er en utøvende kunstner.

Omsetning av tjenester som består i formidling av integrerte og nødvendige tjenester i forbindelse med den kunstneriske fremføringen er imidlertid avgiftspliktige.

Integrerte og nødvendige tjenester  Omsetning av integrerte og nødvendige tjenester som ytes i forbindelse med den kunstneriske fremføringen, er likevel omfattet av unntaket. Det var opprinnelig knyttet til lyd- og lystjenester, men ble ved lov 21. desember 2001 nr. 103 vedtatt å omfatte alle typer nødvendige og integrerte tjenester som ytes i forbindelse med fremføringen av verket.

Departementet uttaler i Ot.prp. nr. 1 (2001–2002) kap.  9.2.2:

«Departementet foreslår videre å ta inn i lovteksten at tjenester som er en nødvendig og integrert del av den kunstneriske fremførelsen, også skal være unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten. Lys- og lydtjenester  Dette vil eksempelvis gjelde lys- og lydtjenester som kjøpes inn til et konkret arrangement, eller arbeid med eksempelvis å bygge opp en scene i forhold til en bestemt konsert eller forestilling. Generelle underleveranser til et arrangementssted vil imidlertid fremdeles være avgiftspliktige. Dette gjelder alle anskaffelser til den generelle driften av stedet, eksempelvis elektriker- og malertjenester og generelt vedlikeholdsarbeid ellers. Tjenester som består i rådgivningstjenester som eksempelvis ytes av regnskapsførere, revisorer og advokater vil også fremdeles være avgiftspliktige. Det samme gjelder tjenester som er knyttet til et konkret arrangement, men som ikke kan anses som en integrert del av fremførelsen. Eksempelvis vil vaktholdstjenester være avgiftspliktig selv om de kun benyttes under arrangementer. Det samme gjelder serveringstjenester, garderobetjenester mv. som tilbys i forbindelse med arrangementet. En annonse i tilknytting til et arrangement vil heller ikke omfattes av unntaket.»

Det antas at tekniske tjenester som ytes i forbindelse med digital strømming av en kunstnerisk fremføring over internett omfattes av unntaket.

Skattedirektoratet har antatt at et rent vareutleieforhold ikke omfattes av unntaket. Ved lyd- og lystjenester anvendes unntaket kun i de tilfellene utstyret ledsages av en personlig innsats, for eksempel en lydtekniker som benytter eget lydutstyr under en konsert. Overlater lydteknikeren lydutstyret mot vederlag til arrangøren uten selv å bistå med egen innsats under konserten, antas det at forholdet må anses som en avgiftspliktig utleietjeneste.

Ved vurderingen av om tjenesten er unntatt kan det oppstå avgrensningsproblemer. Konkret arrangement  Det må i denne forbindelsen legges vekt på om den aktuelle tjenesten er kjøpt inn i forbindelse med et konkret arrangement eller om tjenesten inngår i den daglige driften av arrangementsstedet. Dersom en underleveranse skal være unntatt, må tjenesten være direkte knyttet til det enkelte arrangement. Det må i denne forbindelse legges til grunn en streng fortolkning, se eksemplene foran.

Enkeltsaker

Discjockeys  Discjockeys vil kunne bearbeide musikken ved en fremføring, og vil da kunne sette sitt personlige preg på fremførelsen. Dette vil være en form for utøvende kunst som vil omfattes av unntaket for fremføring av åndsverk. En ren avspilling av plater, ispedd enkle kommentarer og presentasjoner, vil derimot ikke anses som en kunstnerisk fremføring, og vil dermed være avgiftspliktig.

Dansestykke   og Trylleshow  Etter åndsverkloven § 2 første ledd bokstav c kan et åndsverk være et sceneverk, så vel dramatiske som musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, noe som betyr at et dansestykke og et trylleshow vil kunne være omfattet av opphavsretten.

Fyrverkeri  Det antas imidlertid at oppsending av et fyrverkeri vanskelig vil kunne være beskyttet av åndsverkloven.

Striptease  I brev av 28. februar 2003 til et fylkesskattekontor har Skattedirektoratet antatt at tradisjonell striptease ikke vil tilfredsstille kravet til verkshøyde i åndsverkloven. At stripperen lærer inn et sett med bevegelser og dansetrinn i forkant av opptredenen, vil ikke være tilstrekkelig for å si at man har skapt et opphavsrettslig beskyttet verk. Dette vil også være tilfelle hvor stripperen improviserer under avkledningen. Dette er også lagt til grunn bl.a. i KMVA 5100. Tjenester som gjelder adgang til stripteasearrangementer er også avgiftspliktige, se M-3-7.3 ovenfor.

Astrolog  I brev av 13. mai 2004 legger Skattedirektoratet til grunn at en astrologs dialog i forbindelse med oppdrag fra kunde ikke omfattes av unntaket. Selv om eventuelle nedtegnelser e.l. tilfredsstiller kravet til verkshøyde, anser en ikke at en slik samtale vil være en «kunstnerisk fremføring» av et verk hvor hensikten er å levendegjøre og fortolke verket gjennom en presentasjon (forestilling/oppvisning/fremvisning). Tilsvarende vil ikke en advokats formidling av konklusjonene i en juridisk utredning være en «kunstnerisk fremføring».

KMVA 5704 av 21. august 2006

Konferansier/programleder  Oppdrag som programleder/reporter ble ikke ansett omfattet av unntaket for kunstnerisk fremføring av åndsverk.