6-10.5 § 6-10 tredje ledd – Berging av luftfartøy utført fra fartøy

Her vises det til den tilsvarende bestemmelse for skip i M-6-9.5.