11-1.6 § 11-1 femte ledd – Forskriftshjemmel – representantordningen

Forskriftshjemmelen i femte ledd åpner for at departementet kan bestemme at merverdiavgift skal kunne beregnes og betales på annen måte enn ved representant. I bemerkningene til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) nevner departementet som et eksempel at det kan bestemmes at avgiftssubjektet hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet alene blir holdt ansvarlig for beregning og betaling av merverdiavgift. Forskriftshjemmelen er imidlertid per i dag ikke benyttet.