6-9.7 § 6-9 femte ledd – Forskriftshjemmel

Departementet kan etter merverdiavgiftsloven § 6-9 femte ledd gi forskrift om hva som menes med fartøy til yrkesmessig fiske etter første ledd bokstav f. Det vises for øvrig til M-6-9.3 foran.