6-4.5 § 6-4 tredje ledd – Levering fra trykkeri

Merverdiavgiftsloven § 6-4 tredje ledd omhandler de tilfeller hvor et trykkeri kan fakturere hele opplaget av en avgiftsfri bok uten merverdiavgift. Bestemmelsen gjelder bare for utgivere av bøker som ikke er registreringspliktig i Merverdiavgiftsregisteret.

Fotokopiering  Fotokopiering er avgiftsmessig likestilt med trykking (Av 32/81 av 16. desember 1981 nr. 1.7)

Særtrykk  Om særtrykk som bestilles og faktureres samtidig med hovedpublikasjonen – se Av 32/81 av 16. desember 1981 nr. 1.6.

Andre kostnader  Et departement reiste spørsmål om andre kostnader i forbindelse med utforming av en avgiftsfri bok som skulle utdeles gratis, herunder honorarer til tekstforfattere, billedredaktør og korrekturleser, falt inn under fritaket for trykkeritjenester. Skattedirektoratet har lagt til grunn at fritaket kun omfatter trykkeritjenester i snever forstand, jf. M-6-3.5foran om tidsskrifter.