5-5.5 § 5-5 fjerde ledd – Formidling av romutleie mv.

Samtidig med innføringen av merverdiavgiftsplikt på romutleie i hotellvirksomhet mv. fra 1. september 2006, ble også formidling av slike tjenester gjort merverdiavgiftspliktig. Bakgrunnen for dette var at det ville være uheldig om det gjaldt andre regler for formidlingen enn for selve overnattingstjenesten. Merverdiavgift skal beregnes med redusert sats, 12 %. Se nærmere om avgiftsplikten for formidling i M-3-11.3.1.

Formidling av hotellopphold mv. i utlandet er fritatt for beregning av merverdiavgift i medhold av mval. § 6-29 annet ledd bokstav a.