6-22.3 § 6-22 første ledd – Levering av tjenester helt ut til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet

Vilkår  Vilkårene for at en registrert næringsdrivende ikke skal betale merverdiavgift ved utførsel av tjenester var tidligere regulert i forskrift, men er nå tatt inn i selve loven.

Helt ut til bruk  Første ledd gir fritak for merverdiavgift for omsetning av tjenester som helt ut er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, dvs. i utlandet, på kontinentalsokkelen, på Svalbard eller Jan Mayen, jf. definisjonen i mval. § 1-2 som fastsetter lovens geografiske virkeområde. For fjernleverbare tjenester gjelder særlige regler, jf. nedenfor M-6-22.4. Det vises for øvrig til M-1-2 vedrørende lovens geografiske virkeområde.

For tjenester utført her i landet og som gjelder arbeid på vare er det et ytterligere vilkår at den næringsdrivende (oppdragstakeren) utekspederer varen gjennom tollvesenet, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-22-1 første ledd annet punktum.

Enkeltsaker

Utvinningstillatelse  Finansdepartementet har i brev av 3. april 2013 til Skattedirektoratet uttalt at det ikke er grunnlag for å avgiftsbelegge omsetning av utvinningstillatelser, så lenge denne tjenesten er knyttet til utvinning i et område som er utenfor det norske merverdiavgiftsområdet slik dette er definert i merverdiavgiftsloven § 1-2.

Bilutleie  Et norsk bilutleiefirma som leier ut biler for bruk på reise i utlandet skal ikke beregne avgift for leien i de tilfeller bilen både overleveres leieren og tilbakeleveres utleiefirmaet i utlandet, slik at leietakeren overhodet ikke har brukt bilen innenlands. Dersom bilen overleveres og tilbakeleveres innenlands, men bilen bare kjører mellom utleiefirmaet og ferge til utlandet i samme by, vil avgiftsplikt heller ikke foreligge. Det må imidlertid legitimeres at bilen kun er kjørt direkte til ferge og direkte fra ferge til utleiefirmaet innen firmaets forretningskommune (by). Dersom bilen derimot kjøres et lengre stykke innenlands og for øvrig en måneds tid i utlandet vil det foreligge avgiftsplikt (U 3/71 av 10. mars 1971 nr. 8).

Reparasjon av utenlandsk bil  Et norsk verksted foretok en reparasjon av utenlandsk bil. Når bilen utleveres i Norge, skal reparasjonen avgiftsberegnes på vanlig måte som innenlandsk omsetning. For å kunne fakturere arbeidet avgiftsfritt må verkstedet selv utekspedere bilen gjennom tollvesenet. (U 11/71 av 24. september 1971 nr. 6)

Reparasjon av Skagerrakkabelen  Arbeid med reparasjon av Skagerrakkabelen foretatt på dansk side av Skagerrak var å anse som utført i utlandet i relasjon til avgiftsfritaket og altså ikke omfattet av den norske merverdiavgiftslov, jf. mval. § 1-3 om lovens geografiske virkeområde. Reparasjonsarbeidet skulle derfor faktureres uten avgift til kabelens norske eier (Av 14/78 av 19. juni 1978 nr. 5).

Arbeid før utførsel  Et varehus i utlandet lånte tre tømmerhus fra Norsk Folkemuseum til sin juleutstilling. Husene lå demontert på museets lager og ble før utlånet oppsatt for registrering og erstatning av deler. Husene ble deretter demontert og transportert til varehuset i utlandet. Utenriksdepartementet dekket en del av utgiftene som påløp i Norge mot å få markedsføre norske varer under juleutstillingen. Faktura for oppføring og demontering mv. her i landet ble sendt til Norsk Folkemuseum som fikk sitt utlegg dekket av UD. Skattedirektoratet uttalte i brev av 10. januar 1992 til Utenriksdepartementet at arbeidet med oppsetting, reparasjon og demontering av husene som ble utført her i landet før de ble sendt til utlandet ikke kunne anses som tjenester helt ut til bruk i utlandet i relasjon til avgiftsfritaket.

Norske lisensrettigheter  Det foreligger ikke avgiftsplikt for omsetning til utlandet av norske lisensrettigheter, jf. F 7. mars 1973. Denne uttalelsen er basert på at omsetning av lisensrettigheter til utlandet vil være en tjeneste som helt ut er til bruk i utlandet. Da lisensrettigheter er en type immaterielle tjenester som kan fjernleveres, vil omsetning av slike til næringsdrivende eller offentlig virksomhet i utlandet være fritatt for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 6-22 annet ledd.

Prosjekteringsarbeid for utlending  Et arbeidsfellesskap ble engasjert av et utenlandsk firma for å utføre prosjekteringsarbeid i tilknytning til et industribygg i Norge. Det utenlandske firmaet var hovedkonsulent for norsk byggherre og ansvarlig for alle prosjekteringsarbeider. Arbeidsfellesskapet fakturerte alle sine tjenester til den utenlandske hovedkonsulenten og hadde ingen kontraktsmessige forpliktelser overfor byggherren. Arbeidsfellesskapets prosjekteringsarbeid ble innarbeidet i og brukt av det utenlandske firmaet i det prosjekteringskonseptet som de leverte byggherren. Tjenestene som fellesskapet utførte for det utenlandske firmaet ble helt ut ansett til bruk i utlandet slik at fakturering kunne skje uten beregning av merverdiavgift.

Stabilitetsstudier   I lagmannsrettsdommen vedrørende Fresenius Kabi (LB-2022-130117) tok lagmannsretten stilling til spørsmål om omsetning av stabilitetsstudier til utlandet kunne anses som fritatt for norsk merverdiavgift. Merverdiavgiftsloven § 6-21, § 6-22 annet ledd og § 6-22 første ledd ble påberopt som tre ulike grunnlag, og undersøkt av lagmannsretten. Lagmannsretten konkluderte med at omsetningen var fritatt, i motsetning til tingretten. Retten uttalte at omsetningen var fritatt etter § 6-22 første ledd (helt ut til bruk). Ifølge lagmannsretten er det kun kjøperens bruk av tjenesten som er avgjørende i denne vurderingen, ikke også selgerens. Retten synes for øvrig å legge til grunn at merverdiavgiftsloven § 6-22 første ledd om avgiftsfritaket for tjenester som er helt ut til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet kan påberopes uansett om tjenesten er å anse som fjernleverbar eller stedbundet, og avgjorde saken på dette grunnlaget.