10-4.3 § 10-4 annet ledd – Forskriftshjemmel

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å fastsette forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsen, herunder om vilkår for refusjon. Hjemmelen er benyttet til å fastsette FMVA § 10-4-1, se ovenfor.