15-1.6 § 15-1 fjerde ledd – Enkeltvedtak i forbindelse med humanitære innsamlingsaksjoner

Bestemmelsen fastsetter at Finansdepartementet kan treffe enkeltvedtak om at merverdiavgift som beregnes ved omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester i forbindelse med en humanitær innsamlingsaksjon, ikke skal føres i mva-meldingen, eller at beregnet merverdiavgift kan tilbakeføres.

I merknadene til bestemmelsen i Ot.prp.nr.76 (2008-2009) er det omtalt at departementet har truffet en rekke vedtak om fritak etter tidligere merverdiavgiftslov § 70 for innbetaling av merverdiavgift som teleoperatører har belastet telefonabonnenter i tilknytning til innsamlingsaksjoner mv. til veldedige formål. Vilkåret for fritak etter denne praksis er at avgiftsbeløpet tilfaller innsamlingsaksjonen, og at giverne ikke mottar noen gjenytelse. Bestemmelsen i fjerde ledd viderefører departementets fullmakt for disse tilfellene. Ved forskrift av 25.02.2013 nr. 218 ble Finansdepartementets myndighet etter § 15-1 fjerde ledd delegert til Skattedirektoratet.

I F 22. januar 2013 vises det til Finansdepartementets skriv av 16. januar 2013 til Skattedirektoratet, hvor departementet uttaler at rene gaver ved humanitære innsamlingsaksjoner ikke anses som omsetning, jf. § 3-1 første ledd. Teleoperatørene behøver derfor i disse tilfellene ikke å søke om fritak etter § 15-1 fjerde ledd for giverbeløpet. Departementet uttaler videre at dersom merverdiavgift ikke skal betales av selve den elektroniske kommunikasjonstjenesten som benyttes ved slike innsamlinger, må det søkes særskilt om dette. Det foreligger per i dag ikke praksis for å gi fritak for den merverdiavgiften som blir beregnet av de elektroniske kommunikasjonstjenestene som benyttes ved gjennomføringen av slike innsamlingsaksjoner.