4-4.3 Forskriftshjemmel

Annet ledd gir adgang til å forskriftsfeste hva som skal anses som alminnelig omsetningsavgift ved omsetning av motorkjøretøy når det foreligger interessefellesskap mellom bilforhandleren og bilkjøperen. Slik forskrift er gitt i FMVA § 4-4-1, jf. omtale ovenfor. Bestemmelsen samsvarer med FMVA § 4-3-2 og FMVA § 4-9-1 første ledd.

Se for øvrig tilsvarende hjemler i § 4-3 annet ledd annet punktum ved innbytte av motorkjøretøy og § 4-9 annet ledd ved uttak.