6-37.2 Generelt

Merverdiavgiftsloven § 6-37 trådte i kraft 1. januar 2017. Finansdepartementet har 23. desember 2016 delegert myndigheten til å treffe enkeltvedtak etter bestemmelsen, til Skattedirektoratet.

Forsvarsdepartementet skal som ledd i innføringen av F-35 kampfly, delta i et flernasjonalt vedlikeholdsprogram for F-35. Merverdiavgiftsloven inneholder i dag regler om fritak på dette området. På grunn av innretningen av vedlikeholdsprogrammet for F-35, oppstår det likevel plikt til å beregne merverdiavgift ved enkelte leveranser av varer og tjenester innenfor vedlikeholdsprogrammet. Nettoføringsordningen for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen, vil i utgangspunktet medføre at Forsvarets merverdiavgiftsutgifter knyttet til vedlikeholdsprogrammet, ikke belastes Forsvarsdepartementets budsjett, men kan føres på et sentralt budsjettkapittel, jf. Finansdepartementets rundskriv R-116 av 4. desember 2020, som i ettertid er erstattet av Finansdepartementets rundskriv R-166 av 27. mai 2022. Innretningen av vedlikeholdsprogrammet innebærer imidlertid at det oppstår skjult merverdiavgiftsbelastning og den statlige nettoføringsordningen kan ikke anvendes.

Bestemmelsen innebærer at det etableres en søknadsbasert enkeltvedtaksordning, hvor rammene for adgangen til å fatte enkeltvedtak følger direkte av lovteksten. Lovens formulering «vedlikehold av våpensystemet F-35» angir grensene for fritaksordningen med hensyn til arten og formålet med transaksjonen.

F-35-programkontoret har inngått samarbeid med to leverandører som skal oppfylle forpliktelsene etter vedlikeholdsavtalen for våpensystemet F-35. Skattedirektoratet har i vedtak av 30. januar 2017  og  11. august 2017 innvilget begge de to leverandørene fritak fra merverdiavgift for sin omsetning til F-35-programkontoret av varer og tjenester som er omfattet av vedlikeholdsprogrammet for våpensystemet F-35.

Skattedirektoratet la i vedtak av 2. august 2017 til grunn at vilkårene for dispensasjon ikke var oppfylte. Dispensasjonshjemlene i merverdiavgiftsloven § 6-37 og tidligere § 7-10 setter som vilkår at det finner sted en innførsel av varer eller omsetning av varer og tjenester «til vedlikehold av våpensystemet F-35». Leveransene av kjemikalier mv. i den aktuelle saken kunne ikke anses å oppfylle dette vilkåret, da det åpenbart forelå et underleverandørforhold. Søkeren var heller ikke berørt av de avgiftstekniske problemstillingene som følger av opprettelsen av det flernasjonale F-35-programkontoret. Søknaden om fritak ble derfor avslått.