8-3.4 § 8-3 første ledd bokstav c – Kunst og antikviteter

Det er ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelser av kunst og antikviteter, selv om det dreier seg om kunst til utsmykning av arbeidsplassen.

Kunst  «Kunst» gis her samme innhold som begrepet «kunstverk» som nærmere er behandlet i M-3-7.6. Som antikviteter anses varer som er mer enn hundre år gamle, og som omfattes av tolltariffens posisjon 97.06, jf. FMVA § 1-3-4.

Registrerte næringsdrivende som omsetter kunst og antikviteter i sin virksomhet, har fradragsrett for inngående avgift i likhet med andre registrerte varehandlere. Når slike næringsdrivende anskaffer kunst til egen privatbolig, skal det gjøres fradrag for inngående avgift på anskaffelsen etter merverdiavgiftsloven § 8-5. Videre skal det betales avgift av omsetningsverdien etter uttaksregelen i § 3-21 første ledd.

Museer og gallerier  Merverdiavgiftsloven § 8-3 første ledd bokstav c ble endret med virkning fra 1. juli 2010. Etter innføringen av avgiftsplikt på omsetning av tjenester i form av adgang til utstillinger i museer og gallerier, jf. merverdiavgiftsloven § 5-9, vil det ved anskaffelse av kunst og antikviteter til slik virksomhet være fradragsrett for inngående avgift, jf. § 8-3 første ledd bokstav c. En omtale av avgiftsplikten for billettinntekter til museer mv. er gitt i M-5-9.2.