8-7.2 § 8-7 første ledd – Fradragsrett ved konkurs

Konkursbo  Det følger av § 8-7 første ledd første punktum at konkursskyldneren (konkursdebitor) har fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser som har funnet sted før åpningen av bobehandlingen. Etter konkursåpningen er det konkursboet som har fradragsrett, jf. § 8-7 første ledd annet punktum. Det avgjørende for hvem som har rett til å fradragsføre inngående avgift er om en levering har funnet sted før eller etter åpningen av bobehandlingen. Selv om boet helt eller delvis betaler anskaffelsene, foreligger det ikke fradragsrett hvis levering er skjedd før konkurs ble åpnet. Hvis boet trer inn i konkursskyldners kontraktsforhold, vil det imidlertid ha rett til fradrag for inngående avgift på de delbetalingsfakturaer som gjelder levering etter konkursåpningstidspunktet.

Konkursboets fradragsrettI F 3. oktober 2011 ble det tatt stilling til om et konkursbo har full fradragsrett på anskaffelser etter konkursåpning i de tilfeller konkursdebitor ville hatt kun delvis fradragsrett for samme type anskaffelse før konkursåpning. Skattedirektoratet la til grunn at konkursboet i avgiftsmessig sammenheng er en fortsettelse av konkursdebitors virksomhet. Konkursboets fradragsrett for inngående merverdiavgift er tilsvarende den som konkursdebitor hadde fram til konkursåpningstidspunktet. Bobestyrers honorar  Dette gjelder også for inngående merverdiavgift på bobestyrers honorar.

I Rec Wafer-kjennelsen (HR-2020-1129-A) behandles spørsmål knyttet til konkursbo og justeringsregler. Kjennelsen er nærmere omtalt i kapittel 9.