9-2.5 § 9-2 annet ledd – Omsetning av andre driftsmidler enn byggetiltak

Justeringshendelsen – omsetning  Etter annet ledd første punktum skal det foretas justering dersom maskiner, inventar o.a. driftsmidler som nevnt i § 9-1 annet ledd bokstav a omsettes. At det bare er overdragelsesformen omsetning som utløser justering, betyr bl.a. at en fusjon eller fisjon ikke vil utløse justering for maskiner o.a. driftsmidler, bare for byggetiltakene, se M-9-2.6 nedenfor. Det presiseres i motivene at salg på tvangsauksjon er å anse som omsetning som utløser justering, jf. Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) s. 67. Se for øvrig M-1-3 om begrepet omsetning.

Virkning - samlet positiv justering  Forutsetningen for justering etter bestemmelsen er at det ikke tidligere er gitt fullt fradrag for inngående avgift ved anskaffelsen eller framstillingen, og at salget er avgiftspliktig. Under denne forutsetning anses kapitalvaren i og med salget for å ha gått over i fullt fradragsberettiget bruk, jf. Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) s. 67. Med dette som utgangspunkt, vil justering etter denne bestemmelsen alltid utløse samlet positiv justering (økt fradrag), se nærmere M-9-5.4.

«Sperregrense»  Etter annet punktum kan justeringsbeløpet ikke overstige 25 % av vederlaget ved omsetningen av kapitalvaren, merverdiavgift ikke medregnet. Justeringsbeløpet kan følgelig ikke overstige den utgående merverdiavgiften som skal innberettes ved omsetningen.

Eksportsalg  I Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 16. november 2007 pkt. 9, presiseres at justering kan skje også i de tilfeller omsetningen av kapitalvaren skjer gjennom avgiftsfritt eksportsalg. Dette fordi kapitalvaren ved eksportsalget går over i fullt fradragsberettiget bruk. Departementet mente en slik tolkning av justeringsretten er best i tråd med lovens system, selv om det altså ved salget ikke skal beregnes utgående merverdiavgift.