8-8.3 § 8-8 første ledd – Fradragsrett ved betaling via bank

BetalingsformidlingFor å oppnå fradragsrett etter bestemmelsen, må betaling for varen eller tjenesten skje via bank eller annet foretak som har adgang til å drive Beløpsgrensebetalingsformidling. I tillegg er det satt et beløpsmessig minimumskrav på 10 000 kroner, dvs. at transaksjoner under beløpsgrensen ikke omfattes at ordningen med fradragsnekt.

For å unngå omgåelser ved anvendelsen av beløpsgrensen, er det i forarbeidene pekt på at det ikke godtas at betaling for en vare eller tjeneste blir splittet opp i flere betalingstransaksjoner. I slike tilfeller vil det være den samlede betalingen for varen eller tjenesten som skal vurderes opp mot beløpsgrensen.

Løpende ytelserVed løpende eller periodiske ytelser, skal det etter § 8-8 første ledd tredje punktum være den samlede summen gjennom et kalenderår som skal vurderes i forhold til beløpsgrensen. Som eksempler på hva som vil bli ansett som en transaksjon, nevner forarbeidene vedlikeholdsavtaler, avtaler om telefoni, lisenser, husleie, vakthold, revisjon og regnskapsføring.

I F 24. august 2011 er det gitt en del eksempler på anvendelsesområdet for § 8-8 første ledd tredje punktum, dvs. når flere betalinger eventuelt skal ses samlet ved vurderingen av beløpsgrensen på kr 10 000 i bestemmelsens første punktum og når betalingene må regnes som enkeltstående kjøp i forhold til beløpsgrensen. Som eksempler på konkrete tilfeller nevner fellesskrivet blant annet serviceavtaler, ukentlige innkjøp til restauranter fra samme selger og drosjeeieres drivstoffkjøp. Ved for eksempel drosjeeieres bensinkjøp er det avgjørende for om betalingene skal ses på som én samlet leveranse etter § 8-8 første ledd annet punktum hvordan avtalene er utformet. Ved en rabattavtale om kjøp av drivstoff mellom forhandler og drosjeeier, vil det foreligge kun enkeltkjøp selv om vedkommende kjøper drivstoffet fra samme forhandler. Det foreligger med andre ord ikke en samlet leveranse bare fordi man selger det samme ofte til en og samme kjøper. Derimot vil en gjensidig bebyrdende avtale mellom en drosjeeier og et verksted om innlevering av drosjen til verkstedet for service og oljeskift mv. etter en på forhånd fastsatt innleveringsplan, anses som en periodisk ytelse der de samlede betalingene i løpet av året blir avgjørende i forhold til beløpsgrensen.

Skattedirektoratet presiserer i F 27. juni 2014 at det ved skjønnsfastsettelse etter merverdiavgiftsloven § 18-1 ikke skal tas hensyn til inngående merverdiavgift knyttet til anskaffelser hvor fradragsretten er avskåret etter lovens § 8-8.

Bestemmelsen om fradragsnekt begrenser ikke adgangen til å gjøre opp mellomværende ved motregning, se Prop. 1 L (2009-2010) s. 33 og upublisert vedtak fra Skatteklagnemnda av 8. april 2019.