9-1.3 Generelt om justeringsreglene. Virkeområde i tid mv.

Formål  Det alminnelige grunnvilkår for fradragsrett – at anskaffelsen brukes i avgiftspliktig virksomhet – kan være vanskelig å opprettholde for anskaffelser med lengre brukstid. Justeringsbestemmelsene i kapittel 9 avhjelper dette ved at det åpnes for å iaktta bruken over en lengre periode ved beregningen av fradraget. Reglene fremstår som et supplement til de alminnelige fradragsreglene i lovens kapittel 8. I tillegg avdemper de en rekke av de strenge terskelvirkninger som tidligere fulgte av de alminnelige fradragsreglene.

Oversikt – begreper  Justeringsreglene gjelder for anskaffelser av en viss verdi og varighet, dvs. såkalte kapitalvarer, se M-9-1.5 flg. Reglene innebærer at den fradragsberettigede bruken av kapitalvarer skal vurderes over et lenger tidsrom – justeringsperioden (se M-9-4), og da slik at det opprinnelige fradraget i løpet av dette tidsrommet kan bli endret, dvs. justert. Det er nærmere regler om hvordan justeringen beregnes, se M-9-5. Tilfeller som kan endre den avgiftspliktige tilknytningen for en kapitalvare og dermed medføre justering – justeringsutløsende hendelser – kan typisk være bruksendringer eller salg, se § 9-2, omtalt under M-9-2.

Tilbakeføring  I tillegg til de alminnelige justeringsreglene inneholder kapittel 9 særregler om tilbakeføring av inngående avgift ved salg av motorvogn (se M-9-6) og ved salg mv. av fast eiendom før fullføring (se M-9-7). Til slutt i kapittelet er det en hjemmel for å gi forskrifter om registrerings- og dokumentasjonsplikt (se M-9-9).

Fradragsprosenten  At en anskaffelse er en kapitalvare og dermed faller inn under justeringsreglene, har ingen direkte betydning for vurderingen av fradragsretten ved anskaffelsen. Fradragsprosenten vil her som ellers være knyttet til den antatte bruk i avgiftspliktig virksomhet, slik dette følger av de alminnelige regler i merverdiavgiftsloven §§ 8-1 og 8-2 og FMVA § 8-2-1, jf. M-8-1og M-8-2. Det særegne ved justeringsreglene er at man skal se på anskaffelsens tilknytning til avgiftspliktig virksomhet over tid, og at de fremstår som en mer nøyaktig måling av tilknytningen.

Uttalelser mv.  Finansdepartementet har 16. november 2007 avgitt en fortolkningsuttalelse i forbindelse med innføringen av justeringsbestemmelsene, samt en fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til tidligere forskrift nr. 132. Videre har Skattedirektoratet, som det vil fremgå, avgitt en rekke bindende forhåndsuttalelser om justeringsbestemmelsene og uttalelser om ulike enkeltspørsmål.