5-4.2 § 5-4 første ledd – Transporttjenester som består i ferging av kjøretøyer

Ferging av kjøretøyer  Omsetning og uttak av tjenester som består i ferging av kjøretøyer på innenlands veisamband er avgiftspliktig etter hovedreglene i merverdiavgiftsloven §§ 3-1 og 3-22, men med redusert merverdiavgiftssats på 12 %. På grunn av koronapandemien i 2020 var merverdiavgiftssatsen på 12 % midlertidig redusert til 6 % i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. september 2021. Fra 1. oktober 2021 er satsen igjen 12 %.

Slike transporttjenester var fritatt for avgiftsplikt frem til 1. mars 2004. Fritaket, som kom inn i tidligere lov under behandlingen i Stortinget (jf. Innst. O. XVII (1968–69) side 45), ble innført for ikke å øke allerede eksisterende forskjeller i levekostnadene mellom landsdeler og distrikter som følge av ulike transportkostnader. Ved innføringen av redusert sats på persontransporttjenester fra 1. mars 2004 ble fritaket opphevet og erstattet med redusert merverdiavgiftssats, opprinnelig på 6 %. Bakgrunnen for denne omleggingen var at det ble ansett praktisk uheldig at avgiftssatsen for ferging av kjøretøyer skulle være lavere (nullsats) enn for persontransport, med den konsekvens at fergeselskapene eventuelt måtte differensiere mellom kjøretøy (med fører) og passasjerer i kjøretøyet eller personer som ikke følger med noe kjøretøy. Merbelastningen for riksvegfergene var forutsatt å bli kompensert gjennom økt budsjettstøtte.

Den reduserte satsen for ferging av kjøretøyer har vært endret flere ganger. Fra 1. januar 2018 er avgiftssatsen 12 %.

Likestilt med fartøyer som etter sin art fremtrer som ferger, er andre fartøyer som faktisk nyttes til ferging av kjøretøyer på innenlands veisamband.

Kjøretøy  Det tidligere fritaket var opprinnelig begrenset til å gjelde ferging av motorkjøretøyer, men ble allerede i 1970 utvidet til å omfatte ferging av alle typer kjøretøyer. Dette er også området for den reduserte satsen i mval. § 5-4.

Tidligere forskrift nr. 36 inneholdt en opplisting av hva som «blant annet» ble ansett som kjøretøy. Det ble imidlertid ikke funnet nødvendig å avgrense uttrykket «kjøretøy» nærmere i merverdiavgiftsforskriften. FMVA § 1-3-1 inneholder en generell definisjon av uttrykket «personkjøretøy» i merverdiavgiftsloven, jf. nærmere omtale i M-1-3.14. Men fritaket for ferging av kjøretøyer er som nevnt ikke begrenset til å gjelde noen bestemt kategori kjøretøyer.

Den reduserte satsen omfatter også last (varer) under transport på kjøretøyet. Ren varetransport, herunder transport av emballert kjøretøy eller kjøretøyer som ikke er i bruk som kjøretøy, er imidlertid utenfor området for den reduserte satsen.

Det vises også til R 8 av 20. august 1970.